شعر کنایه دار مولانا

شعر کنایه دار با معنی

شعر کنایه دار

اشعار کنایه دار سعدی

شعر های طعنه دار مولانا

اشعار کنایه دار مولانا

شعر های کنایه دار سعدی

شعر های کنایه دار

اشعار کنایه دار

شعر طعنه دار

 • شعر های کنایه دار با معنی
 • شعر های کنایه دار حافظ
 • شعر طعنه دار مولانا
 • شعر کنایه دار سعدی
 • شعر طعنه دار دوبیتی
 • شعر کنایه دار فردوسی با معنی
 • شعرهای کنایه دار
 • تک بیتی های پرمعنا درباره زندگی
 • شعرهای کنایه دار مولانا
 • شعر کنایه
 • اشعار طعنه دار
 • اشعار کنایه دار حافظ
 • تک بیتی های پرمعنا
 • تک بیتی تیکه دار
 • شعر کوتاه کنایه دار
 • بیت های پر معنی
 • شعر کنایه دار کوتاه
 • شعر های طعنه دار حافظ
 • شعر های کنایه دار مولانا
 • یک بیت شعر تیکه دار
 • شعر کنایه آمیز
 • اشعار کنایه آمیز
 • شعر با کنایه
 • شعرهای طعنه دار
 • تک بیتی پر مفهوم
 • تک بیت تیکه دار
 • تک بیتی های کنایه آمیز
 • شعر های طعنه دار
 • بیت کنایه دار
 • شعر دو بیتی پر مفهوم
 • شعر نیش دار حافظ
 • شعر های کنایه آمیز
 • بیت های کنایه دار
 • تک بیتی های ناب و پر معنی
 • یک بیت شعر پر مفهوم
 • بیت شعر تیکه دار
 • شعر کنایه امیز
 • بیت های تیکه دار
 • بیت تیکه دار
 • شعر کنایی
 • شعر داغون
 • تک بیت های مفهومی
 • شعر های کوتاه پر مفهوم
 • شعر طعنه آمیز
 • شعر تک بیتی مفهومی
 • تک بیت های پر معنا
 • شعر کنایه ای
 • شعر های تیکه دار سعدی
 • اشعار طعنه آمیز
 • بیت شعر کنایه دار
 • شعر تهدید آمیز
 • شعر کوتاه طعنه دار
 • اشعار کنایه ای
 • شعر های کنایه ای
 • مشاعره تیکه دار
 • اشعار تیکه دار
 • شعرهای تیکه دار سعدی
 • تک بیتی کنایه دار
 • شعر های تیکه دار حافظ
 • بیت های مفهومی
 • دوبیتی کنایه دار
 • اشعار تیکه دار سعدی
 • شعر دوبیتی تیکه دار
 • شعر تک مصرعی مفهومی
 • تک بیتی های ناب فلسفی
 • تک بیتی های پرمعنا عاشقانه
 • شعر کوتاه جهان
 • شعر عاشقانه کنایه دار
 • تک بیت فلسفی
 • تک بیت های فلسفی
 • تک بیت عرفانی
 • بهترین تک بیتی های مولانا
 • شعر فردوسی کوتاه با معنی
 • اشعار کوتاه و مفهومی مولانا
 • شعر کوتاه زندگی
 • تک بیت زیبا
 • یک بیت شعر زیبا با معنی
 • شعر های پر معنا
 • شعر های تیکه دار
 • بیت شعر پر مفهوم
 • شعر طعنه دار حافظ
 • شعر کوتاه پر معنا
 • معنی شعر تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد
 • شعر پر معنا
 • کنایه در شعر سعدی
 • بیت مفهومی
 • بیت شعر مفهومی کوتاه
 • معنی شعر تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
 • یک بیت شعر با معنی
 • تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد معنی
 • شعر های کوتاه اما پر معنا
 • شعر پرمفهوم
 • اشعار کوتاه پر معنی
 • شعر تیکه دار سعدی
 • شعر پر مفهوم كوتاه
 • شعر طعنه امیز
 • شعر کوتاه پرمعنا
 • شعر های کوتاه پرمعنا
 • بیت کوتاه زیبا و پرمعنا
 • شعر کنایه دار حافظ
 • شعر پرمعنا کوتاه
 • شعر طعنه
 • اشعار پر معنا کوتاه
 • معنی تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد
 • تک بیتی های مفهومی
 • شعر کوتاه پر مفهوم
 • شعر تعنه دار
 • شعر کنایه دار فردوسی
 • بیت شعر با معنی
 • اشعار کنایه
 • متن شعر سعدی تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
 • تک بیت های زیبا و مفهومی
 • بیت معنی دار
 • دوبیتی تیکه دار
 • معنی تا شب نرود صبح پدیدار نباشد
 • شعر پر مفهوم
 • شعر های پر مفهوم
 • شعر های تیکه دار مولانا
 • اشعار پر مفهوم
 • تک بیت های کنایه دار
 • معني دار شعر های کوتاه پر مفهوم
 • شعر های مفهومی و عمیق مولانا
 • شعر های کوبنده
 • شعر ناب تیکه دار
 • اشعار کوتاه و پر مفهوم
 • مفهوم تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
 • شعر کوتاه و پر معنا
 • یک بیت شعر زیبا و پر مفهوم
 • یک بیت شعر کوبنده
 • شعر پر معنا و مفهوم
 • دوبیتی های تیکه دار
 • شعرهای تیکه دار
 • تک بیت مفهومی
 • یک بیت شعر پر معنی
 • معنی من از روییدن خار سر دیوار دانستم
 • شعرهای کنایه آمیز
 • شعر های کوتاه پر مفهوم مولانا
 • ابیات کنایه دار
 • اشعار کوتاه پر مفهوم
 • اشعار زيبا و كنايه دار
 • اشعار طعنه دار مولانا
 • تیکه با شعر
 • تک بیتی های مشتی
 • شعر های با معنا
 • شعر کوتاه و پرمعنا
 • تک بیت های حافظ
 • شعر های پر معنا و کوتاه
 • یک شعر پر معنا
 • شعرهای پر معنی کوتاه
 • شعرهای کوتاه و پرمعنی
 • شعر کوتاه زیبا و پرمعنا
 • شعر زیبا پر معنی
 • بیت با معنی
 • شعرکنایه دار
 • بیت های معنی دار
 • شعر برای کنایه زدن
 • شعر سعدی تیکه دار
 • تک بیتی لاتی
 • تک بیتی های پرمعنا سعدی
 • تک بیتی های پرمعنا شهریار
 • شعر زیبا و پر مفهوم
 • شعر های پر معنی
 • شعر های پر مفهوم و کوتاه
 • شعرهای پر مفهوم
 • شعر تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
 • شعر های پرمعنا
 • شعر کوتاه پرمفهوم
 • بیت کنایه
 • شعر کوبنده کوتاه
 • شعرکنایه
 • بیت شعر طعنه دار
 • شعر طعنه زدن حافظ
 • شعر کوتاه تیکه دار
 • تک بیتی فلسفی
 • دو بیتی پر مفهوم
 • تک بیتی های پرمعنا مولانا
 • شاه بیت های مولانا
 • شعر فردوسی کوتاه
 • شعرهای پر معنا
 • اشعار پر معنا
 • شعر های کوتاه و پر معنی
 • شعر حافظ کنایه دار
 • تک بیتی های تیکه دار
 • شعر کوتاه با معنا
 • شعر فلسفي عميق
 • یک بیت شعر کنایه دار
 • شعر با طعنه
 • شعرهای تیکه دار شاعران
 • شعر بیتی کوتاه
 • تک بیتی مفهومی
 • شعر های متلک دار
 • شعر های تیکه دار و کوبنده
 • اشعار کنایه دار خیام
 • شعر کنایه دار عاشقانه
 • تک بیت معاصر
 • مفهوم بیت من از روییدن خار سر دیوار دانستم
 • بیت های عارفانه
 • تک بیتی های عارفانه
 • تک بیتی خنده دار
 • موی سپید را فلکم رایگان نداد معنی
 • شعر های کوتاه از مولانا
 • شعر های کوتاه مولانا
 • شعر های کوتاه
 • اشعار پر معنی
 • تیکه شعر های ناب
 • جمله کوتاه پر مفهوم
 • شعر با معنا
 • شعر خرافي
 • شعر های پر مفهوم کوتاه
 • شعر های کوتاه و پر مفهوم
 • شعر پر معنی
 • شعر کوتاه و معنی دار
 • شعرهای با مفهوم
 • شعرهای پر معنی
 • شعرهای پرمعنا
 • شعرهای پرمفهوم
 • شعری پر معنا
 • عکس شعر
 • عکس نوشته من از روییدن خار سر دیوار دانستم
 • عکس نوشته های پر مفهوم کوتاه
 • ناکامی پر اشعار
 • اشعار کنایه امیز
 • اشعار کنایی
 • شعر در مورد شکایت از روزگار
 • کنایه در اشعار مولانا
 • تک بیتی های سعدی
 • بیت پر معنی
 • شعر تک بیتی
 • شعر زیبا کوتاه پر معنی
 • شعر کوتاه و پر مفهوم
 • شعر تنه دار
 • کنایه در اشعار سعدی
 • شعر های کوتاه پر مفهوم سعدی
 • بی قدر ساخت خود را
 • دوبیتی طعنه دار
 • شعر تیکه دار از مولانا
 • شعر تیکه دار حافظ
 • مفهوم من از روییدن خار سر دیوار دانستم
 • چگونه مفهوم یک بیت شعر را بفهمیم

در این مطلب گزیده ای از تک بیت های عاشقانه کوتاه و بسیار زیبای شاعران بزرگ ایرانی و خارجی را آماده کرده ایم، برای مطالعه این متن های زیبا در ادامه با سایت چی شی همراه باشید.

تک بیتی های مولانا

هر کجا عشق آید و ساکن شود

هر چه نا ممکن بود ممکن شود

مولانا

تک بینی از حافظ

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

حافظ

تک بیتی های کنایه آمیز

موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده‌ام

رهی معیری

تک بیتی های عارفانه

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

شهریار

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس نوشته فانتزی تیکه دار

تک بیت تنهایی

هر که در سینه دلی داشت به دلـداری داد

دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز

ابوالحسن ورزی

تک بیتی از سعدی

از دشمنان برند شکایت به دوستان

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

سعدی

تک بیتی عاشقانه

شباهت تو و من هر چه بود ثابت کرد

که فصل مشترک عشق و عقل، تنهایی‌ست

فاضل نظری

تک بیت های خاص

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

حکیم عمر خیام

تک بیت های شاعران معاصر

باد، مشتی ورق از دفتر عمر آورده است

عشق سرگرمی سوزاندن این اوراق است

فاضل نظری

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: پروفایل تولدم مبارک دخترونه غمگین

تک بیت های عرفانی

بی قدر ساخت خود را، نخوت فزود ما را

بر ما و خود ستم کرد، هر کس ستود ما را

صائب

تک بیتی لبخند

لبخند تو خلاصه خوبی‌هاست

لختی بخند، خنده گل زیباست

قیصر امین پور

تک بیت های مفهومی

من از روییدن خار سر دیوار دانستم

که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها

صائب تبریزی

تک بیتی لاتی

دست طلب چو پیش کسان می‌کنی دراز

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

صائب تبریزی

تک بیتی های پرمعنا

ناله را هرچند می خواهم که پنهانی کشم

سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن

امیر خسرو دهلوی

منبع:
چیشی

——————.

شعر کوتاه عاشقانه

دلبرا خورشید تابان ذره‌ ایی از روی تست

“خواجوی کرمانی”

******

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: +100 تا از سخنان بزرگان درباره زندگی

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام
دوست می دارم
تو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیسته ام
دوست می دارم

******

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

“مولانا”

******

به مهر و ماه چه نسبت فرشته روی مرا؟
سخن مگو که مرا نیست تاب گفت و شنید
کجا به نرمی اندام او بود مهتاب؟
کجا به گرمی آغوش او بود خورشید؟

اشعار عاشقانه رهی معیری

******

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق
کاین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را

“وحشی بافقی”

******

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را …

“کاظم بهمنی”

******

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا
به زیر زلف تو هر موی مسکنی است مرا

“خاقانی”

شعر کوتاه پر معنی

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

******

شعر مفهومی و عمیق

بهترین شعرهای مفهومی و عمیق
بهترین شعرهای مفهومی و عمیق

در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است

“نظامی”

******

ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی ماند
به روی آب جای قطره ی باران نمی ماند

******

هر کس بد ما به خلق گویید ما چهره از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم

******

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار

******

جهان سر به سر حکمت و عبرت است
چرا بهره ما همه غفلت است

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر درباره پدر جدید مرداد 1400

“فردوسی”

شعر کوتاه فلسفی

اشعار ادبی و کوتاه فلسفی
اشعار ادبی و کوتاه فلسفی

هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

“رودکی”

******

جز توکل بر خدا سرمایه ای در کار نیست
هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست

******

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است

******

خدایا چنان کن سر انجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

شعر کوتاه ادبی

شعر ناب و کوتاه ادبی
شعر کوتاه ادبی

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

“سعدی شیرازی”

******

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: عکس نوشته زیبا دخترانه

یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

“بابا طاهر”

******

جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا
چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی


حافظ”

******

پیری آن نیست که بر سر زند موی سفید
هر جوانی که به دل عشق ندارد پیر است

شعر کوتاه درباره زندگی

شعر زیبا و کوتاه درباره زندگی
شعر زیبا و کوتاه درباره زندگی

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست
زندگی یعنی همین پروازها
صبح ها
لبخندها
آوازها

******

تیغ تیزی گر به دستت داد چرخ روزگار
هرچه میخواهی ببر اما مبر نان کسی

******

زندگی آب روانی است، روان می گذرد
هر چه تقدیر من و توست، همان می گذرد

******

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

******

شعر کوتاه و غمگین

تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !
تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی
نه با آرزوی من …

******

دوستت داشتم
دوستت دارم
و دوستت خواهم داشت
از آن دوستت دارم‌ ها
که کسی نمی‌ داند
که کسی نمی‌ تواند
که کسی بلد نیست

******

کاش می شد عشق را آغاز کرد
با هزاران گل یاس آن را ناز کرد
کاش می شد شیشه غم را شکست
دل به دست آورد نه این که دل شکست

******

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

“حافظ شیرازی”