شعر روز مادر

شعر روز مادر [+1000 شعر دلربا]

شعر روز مادر

شعر برای روز مادر

شعر برای مادر

شعر زیبا برای روز مادر

شعر درمورد روز مادر

شعر در مورد مادر

شعر کوتاه برای روز مادر

شعر درباره ی مادر

شعر زیبا در مورد روز مادر

شعر زیبا روز مادر

 • شعر مادر
 • شعر مادر جدید
 • متن شعر مادر
 • شعر روز مادر زیبا
 • شعر درباره روز مادر کوتاه
 • شعربرای روز مادر
 • شعر در مورد روز مادر
 • شعر برای روز مادر با آهنگ
 • یک شعر برای روز مادر
 • شعر درباره مادر
 • شعر روز مادر.
 • متن شعر روز مادر
 • شعر برای روزمادر
 • شعر درمورد مادر
 • متن آهنگ روز مادر
 • شعر درباره روز مادر
 • یک شعر زیبا برای روز مادر
 • شعر برای روز مادر.
 • یک شعر برای روز مادر کوتاه
 • شعر و متن برای روز مادر
 • شعر برای روز مادر کوتاه
 • متن برای روز مادر شعر
 • شعر و متن روز مادر
 • شعر زیبا برای مادر
 • شعر درباره ی روز مادر
 • مادر شعر روز مادر
 • شعر کوتاه مادر
 • شعر از مادر
 • مامان جونم تو قلبم خونه کردی محبت و عشق تو هدیه کردی
 • شعردرباره ی روز مادر
 • شعر روزمادر
 • شعر با آهنگ برای روز مادر
 • شعر روز مادر با اهنگ
 • شعر برای روز ماد
 • شعر کوتاه روز مادر
 • شعر زیبا برای روز مامان
 • شعر برای زور مادر
 • شعر از روز مادر
 • روز مادر شعر
 • شعر غمگین در مورد مادر
 • متن شعر کمال تار زنم تارم شکسته
 • شعر برای روز مادر با اهنگ
 • اشعاری برای روز مادر
 • شعر اهنگ روز مادر
 • شعر کوتاه برای مادر
 • شعری برای روز مادر
 • شعر روز مادرم
 • شعرمادر
 • متن شعر برای مادر
 • شعر براي مادر
 • شعر کوتاه در مورد مادر
 • شعر مادر کوتاه
 • متن شعر برای روز مادر
 • شعر رو مادر
 • یک شعر زیبا برای مادر
 • شعر های مادر
 • شهر برای روز مادر
 • شعر برای روز مادرم
 • شعر برای مادر روز مادر
 • شعر های روز مادر
 • بهترین شعر مادر
 • شعر به مادر
 • بهترین شعر روز مادر
 • آهنگ مادر ای زیباترین شعر خدا
 • گلای باغ بهشتو زیر پاهات میبینم
 • یک شعر درباره ی مادر
 • یک شعر مادر
 • شعر زیبا مادر
 • یک شعر کوتاه برای روز مادر
 • شعر کوتاه در مورد روز مادر
 • شعر زیبا در مورد مادر
 • شعر کوتاه درمورد روز مادر
 • متن شعرروز مادر
 • شعرروز مادر
 • بهترین شعر برای مادر
 • شعر زور مادر
 • شعری درباره روز مادر
 • عطر دستات همیشه یاورم هست
 • شعر برای روز مادر زیبا
 • اهنگ خار هرچی سادگی خار هرچی عاشقی عشق تو من بودم تو به کی میدادی
 • شعر برای روزی مادر
 • روز مادر شعر مادر
 • شعر‌مادر
 • شعر برای روز مادر متن
 • شعر مادر اجازه هست رو موهات گل سرخ بزارم
 • شعر ای مادر مهربونم راحت جونم
 • شعرهای شعر برای روز مادر
 • شعر خوب برای روز مادر
 • شعر به روز مادر
 • شعردرباره ی مادر
 • بهترین شعر برای روز مادر
 • شعر زیبا درباره روز مادر
 • یک شعر برای مادر
 • شعر کوتاه درباره ی روز مادر
 • شعر مادر زیبا
 • شعر روز مادر کوتاه
 • شعر در مورد هدیه ناقابل
 • درباره مادر شعر
 • شعر عاشقانه روز مادر
 • یک شعر روز مادر
 • شعر هایی برای روز مادر
 • سعر روز مادر
 • شهر مادر
 • شعر کوتاه برای روزمادر
 • شعری درباره روز زن
 • شعر دلربا
 • شعر مادر روز مادر
 • متن شعر تو چشمای مادرم
 • شعر دلربا دلنشین از کیست
 • شعر اجازه هست رو موهات گل سرخ بزارم
 • شعر و آهنگ روز مادر
 • شعر روز مادر برای
 • عکس شعر برای روز مادر
 • شعر ماد
 • شعر مادر برای روز مادر
 • شعر مادز
 • در توانم هرچه باشد من فدایت میکنم
 • متن آهنگ برای روز مادر
 • شعر در گلستان ادب آموزگارم مادر است از کیست
 • شعر کوتاه از مادر
 • بهترین شعر در مورد مادر
 • یک شعر درمورد روز مادر
 • شعر مادر مادر
 • شعردرموردروزمادر
 • شعر کوتا برای روز مادر
 • شعر کوتاه درباره مادر
 • سعر مادر
 • شعر برا روز مادر
 • یک شعر درباره مادر
 • شعر راجع به مادر
 • شعر زیبای روز مادر
 • شعر مدر
 • شعر.مادر
 • متن شعر مامان جونم چه ماهی فدات بشم الهی
 • شعر در باره مادر
 • عکس شعر مادر
 • شعر نو درباره مادر
 • روز مادر مبارک شعر
 • شر برای روز مادر
 • شعار روز مادر
 • شعر برای روز مادز
 • شعر برای روز نادر
 • شعر برایه مادر
 • شعر بزای روز مادر
 • شعر روز‌مادر
 • شعرماد
 • شعر‌ مادر
 • شهر درمورد روز مادر
 • یک شعربرای روز مادر
 • شعر خوب برای مادر
 • شعر درباره مادرم
 • شعر ی برای مادر
 • شعره روزه مادر
 • شعر در مورد‌مادر
 • شعر درباره روز مادر زیبا
 • شعر در روز مادر
 • شعر درباره ی روز مادر کوتاه
 • شعر
 • شعر درموردمادر
 • یک شعر خیلی کوتاه برای روز مادر
 • شعر مادر.
 • شعر ملدر
 • شعردرمورد مادر
 • شعر روز ما
 • شعر ای مادر عزیزم گل رو سرت بریزم
 • شعر در مرد مادر
 • شعر روز مادر متن
 • آهنگ همه گلهای دنیا فدای اون نگاهت
 • شعر 1000
 • شعر زیبا درباره ی روز مادر
 • شهر در مورد روز مادر
 • متن شعر بهترین واژهی دنیا مادره
 • اهنگ روز پرد
 • شعر برای روز مادر با
 • شعر روز مادر با آهنگ
 • شعر روز مادر شعر روز مادر
 • مادری کردی برام مادرم فدایت مادر
 • متن اهنگ برای روز مادر
 • متن اهنگ روز مادر
 • گلهای باغ بهشتو زیر پاهات میبینم
 • شعر بمان مادر
 • شعر زیبای مادر
 • شعر ازمادر
 • شعر زیبا درباره ی مادر
 • شعر زیبا ی مادر
 • شعرهای روز مادر
 • شعر برای مادر زیبا
 • شعر برای مادر کوتاه
 • شعر متن مادر
 • شعری از مادر
 • شعری برای مادر
 • یک شعر کوتاه برای مادر
 • شعر برای مامان
 • شعر مادر کارو
 • آهنگ خریدار غم قلبم تو بودی مادر فدایت
 • شعری از روز مادر
 • بهترین شعر درباره مادر
 • شعر زیبا درمورد مادر
 • شعر مارد
 • شعر کوتا روز مادر
 • شعرزیبابرای مادر
 • متن شعر درباره مادر
 • یک شعر در مورد روز مادر
 • یک شعر درمورد مادر
 • آهنگ منم شما دوست شما مظهر عشق و صفا
 • شعر در باره ی مادر
 • شعر راجب روز مادر
 • شعربرای مادر
 • آهنگ مادرم تاج سرم گل یکدانه من
 • برای روز مادر شعر
 • شعر زیبا درمورد روز مادر
 • شعر درباره مادر با عکس
 • شعر کوتاه درباره روز مادر
 • شعربرای روزمادر
 • شعر با مادر
 • شعر برای ماد
 • شعر برایه روز مادر
 • شعر درمورد روزمادر
 • شعر زیبا درباره مادر
 • شعر کوتاه به مناسبت روز مادر
 • شعر در باره ی روز مادر
 • شعر زیبا در باره مادر
 • شعر زیبایی برای روز مادر
 • شعردرباره روز مادر
 • زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو
 • سرود روز مادر متن
 • شعر رور مادر
 • شعر قشنگ برای روز مادر
 • شعر روزت مبارک مادرم
 • یک شعر درباره روز مادر
 • شعر برای روز
 • شعر دمورد مادر
 • مامان اختر روزت مبارک
 • هرجایی که پا میذاری پر از عاطفه باشه
 • آخر ای مادر زمانی من جوانی شاد بودم
 • شعر درباره عشق مادر به فرزند
 • شعر مادر من
 • مادرم دستانت بوی عشق میدهد
 • متن شعر لعن بی پایان

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر

در اینبخش مجموعه ای از بهترین شعر هاي روز مادر را مرور میکنیم. امروز همچنین عکس نوشته هاي تبریک روز مادر را هم بـه اشتراک می‌گذاریم.

فردا روز مادران مهربان و فداکار اسـت، شـما می‌توانید با فرستادن شعرها و عکس هاي امروزمان، روز مادر رابه مادران ارجمند تان تبریک بگویید، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این مجموعه زیبای مادرانه رابه همراه هم مرور کنیم.

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

بهترین اشعار روز مادر با عکس

 

کاشکی می‌شد بهت بگم

چقدر صداتو دوست دارم

چقدر مث بچگی هام

لالایی هاتو دوست دارم

سادگی‌ها تـو دوست دارم

خستگی‌ها تـو دوست دارم

چادر نماز زیر و زیرلب

خدا خدا تـو دوست دارم

کاشکی رو طاقچۀ دلت

آینه و شمعدون میشدم

تـو دشت ابری چشات

یه قطره بارون میشدم

کاشکی می ‌شد یه دشت گل

برات لالایی بخونم

یه آسمون نرگس و یاس

تـو باغ دستات بشونم

بخواب کـه میخوام تـو چشات

ستاره هامو بشمارم

پیشم بمون کـه تا ابد

دنیا رو با تـو دوست دارم

دنیا اگه خوب اگه بد

با تـو برام دیدنیه

باغ گلای اطلسی

با تـو برام چیدنیه

مادر….مادر

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر عاشقانه کوتاه برای همسر [ +500 شعر دیوانه کننده]

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

شعر غمگین برای مادران فوت شده

 

مادرم عزیزترینم گوش کن برات می‌خونم

کـه تـو فرشته‌ ای و مـن میخوام واست بخونم

مادرم عزیزترینم گوش کن واست می‌خونم

کـه تـو فرشته‌ ای و مـن میخوام واست بخونم

 

مادرم مادرم مـن می‌خوام واست بخونم

این‌کـه هرشب تـو با عشقت آغوش خونه داغه

تویی منتظر مـا کـه بیایم باشیم کنارت

کـه بیایم باشیم کنارت

 

تویی مثال دریا منم مثال قایق

دل تـو پاک و صافه تویی گل شقایق

تویی گل شقایق

 

میگه عشقت بـه دلم سر میزنه

مهربونیت تـو دلم پر میزنه

مـن می‌خوام بهت بگم عزیزترین

فرشتۀ عالمی روی زمین

 

تـو کـه با نگات برام عشق میاری

دستتو تـو دست سردم میذاری

وقتی می‌لرزه دلم از بدیها

سرتو بـه روی شونم می‌ذاری

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

زیباترین شعرها برای روز مادر

 

چشامو وا کردم تـو بودی

چشامو بستم صدات بود

روزا قربون صدقه‌ ها

شب‌ ها لالایی‌ هات بود

دنیام کوچیک بود قد دستات

انگار عشق بـه مـن دستات پس داد

حالا بزرگ شده‌ ام چقدر کوچیکه دستات

 

مامان قربون دستات

می‌دونم هی چشات‌ تر شد

تا مـن هی قدم بلندتر شد

تا رسوندی منو بـه رؤیاهام

مامان هي رؤیاهات پرپر شد

 

می‌دونی دنیامو واسۀ مـن ساختی‌

می‌دونم رویاتو واسۀ مـن باختی

می‌خندیدم می‌خندیدی با مـن

مریض بودم مریض بودی تا مـن

خوب شم تـو هم خوب شی

مامان تا ابد بمون با مـن

چـه خوب بود قدیما

 

کودکیم با تـو‌ می‌نشستی تـو آفتاب‌

می‌بافتی موهاتو سرت رو بـه آسمون بود‌

می‌بستی چشماتو

 

مامان بـه خدا تـو فرشته‌ ای

فقط بریدن بال‌ هاتو

ماما آی لاو یو ماما

ماما آی لاو یو ماما

ماما آی لاو یو ماما

ماما آی لاو یو ماما

 

چقدر زندگی سخت بود ماما

چهره‌ اش پر از اخم بود ماما

گفتی دنیا پره شیرینیه

مزه‌اش چقدر تلخ بود ماما

هنوز یکی بود یکی نبود

 

یکی عاشق بودو اون یکی نبود

چـه خبر از این گنبد کبود

مامان کاشکی تاریکی نبود

دنیای مـن فانوس نداشت

چیزی بـه جز کابوس نداشت

امروز می‌فهمم هیچ کسی

مثل تـو منو دوست نداشت

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر عاشقانه برای عشقم [+1000 شعر دلربا]

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

شعر عاشقانه برای روز مادر

 

کسی پیدا نمیشه مثل تـو مهربون باشه

حرفای خوب بزنه یک دل‌ویک زبون باشه

بگه از محبّت و جون‌شو تقدیم بکنه

توی ظلمت دلم خورشید آسمون باشه

 

خورشید آسمون باشه

مادر‌ ای مادر مهربون مـن‌

ای کـه میگی جون تـو و جون مـن

گلای باغ بهشتو زیر پاهات میبینم

 

همیشه صبح سفیدو توی چشمات میبینم

تـو بـه طفل عاطفه درس وفاداری دادی

سادگی عشق و صفا رو توی دستات میبینم

حاضرم تا زنده‌ ام جونمو قربونت کنم

 

این جون ناقابلو فدای اون جونت کنم

دستاتو ببوسم و پاهاتو رو سر بذارم

دلمو تا دنیا دنیا باشه مجنونت کنم

دلمو تا دنیا دنیا باشه مجنونت کنم

 

کسی پیدا نمیشه مثل تـو مهربون باشه

حرفای خوب بزنه یک دل و یک زبون باشه

بگه از محبّت و جونشو تقدیم بکنه

توی ظلمت دلم خورشید آسمون باشه

خورشید آسمون باشه

 

گلای باغ بهشتو زیر پاهات میبینم

همیشه صبح سفیدو توی چشمات می بینم

تـو بـه طفل عاطفه درس وفاداری دادی

سادگی عشق و صفا رو توی دستات می بینم

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر های کوتاه پر مفهوم [ داغون کننده]

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

عکس و متن شعر برای روز مادر

 

عشق یعنی صدای خندۀ تـو

عشق یعنی هوای بودن تـو

شب سیاهه ولی مـن آرومم

 

بـه امید چشای روشن تـو

یه فرشته همیشه منتظره

روي بال دعات دست بکشه

 

تـو نفس می‌کشی کـه این خونه

عطر خوب تـو رو نفس بکشه

وقتی تـو روبرومی چی میخوام

 

جزء تـو از سرنوشت مادر مـن

این اتاق این حیاط این ایوون

با تـو یعنی بهشت مادر مـن

 

مـن بی‌ معرفت نفهمیدم

کافیه بشنوی صدامو فقط

غم دنیا رو می بری از یاد

 

وقتی میبینی خنده هامو فقط

وقتی دستای تـو رو بـه خداست

آرزوهاتو می‌بخشی بـه مـن

 

آخرین دونه‌ هاي تسبیحت

روی سجادۀ تـو گل میدن

دستای تـو بال پرواز مـن

 

با تـو رویاهامو باور کردم

هرجای این دنیا باشم بازم

با عشقت بـه خونه برمی‌گردم

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

متن شعر میم مثل مادر به همراه عکس

 

با تـو بهارم هرلحظه

نباشی پاییزم مادر

همـه گلهای دنیا رو

پای تـو میریزم مادر

بس کـه بزرگی توی نگاهم

پیش تـو ناچیزم مادر

نمی‌ از احساست بارون

یه قطره از عشقت دریا

بهشته زیر پای تـو

واسه تـو کوچیکه دنیا

بی‌دعای تـو بی‌نگاه تـو

نمیشه شب‌ هامون فردا

هدف خلق افلاکی

دردانۀ خلقت مادر

آموزگار بیداری

معلم غیرت مادر

بانوی حیدر امید آخر

ستارۀ عصمت مادر

مادر ،مادر

مادر امیدم تا در پناه توام

خوشبخت و رو سپیدم

راهت بی‌پایان

درتیرگی غفلت نام تـو نور تابان

مادر امیدم تا در پناه توام

خوشبخت و رو سپیدم

راهت بی‌پایان

در تیرگی غفلت نام تـو نور تابان…

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر درباره پدر جدید مرداد 1400

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

عکس میم مثل مادر + اشعار روز مادر من

 

مادر خوبم الهی قربون تار موهات کـه سفیده

هرزمان نگاه گرمت واسه مـن بـه خدا نور امیده

 

زنده هستم تاکه هستی

تـو کـه چشم برما نبستی

خاک پا‌هاي تـو هستم

چون خدا تـو را پرستم

 

هنوز محتاج لالایی شبهای تـو هستم

هنوز مادر همون طفلم بگیر باز هردو دستم

 

دلم هرگز نمیخواست کـه برنجونه دلت رو

همیشه آرزوش بود حل کنه صد مشکلت رو

 

خورشید آسمانی بانوی مهربانی

باران رحمتی تـو آرام قلب و جانی

زیباترین کلامی آشناترین سلامی

 

محبوبۀ خدایی چون کوه تکیه‌ گاهی

هنوز محتاج لالایی شبهای تـو هستم

هنوز مادر همون طفلم بگیر باز هردو دستم

 

دلم هرگز نمی خواست کـه برنجونه دلت رو

همیشه آرزوش بود حل کنه صد مشکلت رو

 

مادر خوبم الهی قربون تار موهات کـه سفیده

هرزمان نگاه گرمت واسه مـن بـه خدا نور امیده

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

شعر زیبا برای روز مادر

 

موسیقی صدای تـو نبض دقایق منه

بودن تـو کنار مـن آرامش قلب منه

نوازش دستای تـو مثل بلوغه تـو رگام

 

پر میشم از عشق و غرور وقتی میشینی تـو نگام

هرچی گله روی زمین کمه بریزم پای تـو

این جون ناقابل مـن باید بشه فدای تـو

 

چشمای تـو چشمۀ نور نگات پر از محبته

عشق منی مادر مـن وجود تـو یه رحمته

چـه ساده و بی‌ ادعا هدیه میدی عشقو بـه مـا

 

چـه بی‌ ریا پا می‌ذاری رو خواسته‌ هات برای مـا

بوي بهشت داره تنت قلب تـو از جنس طلا

تویی فرشتۀ زمین بـه عاشق بی‌ادعا

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

شعر روز مادر + متن آهنگ روز مادر

 

وقتی تـو باشی توی دنیام همـه چی زیباست

حتّي تـو تاریکی صدای تـو مثل رویاست

دست تـو تـو دستمه انگار همـه چی دارم

 

خدا میدونه کـه چقد مادر دوست دارم

وقتی کـه اسمم می‌شینه روی لبای تـو

بی‌ اختیار پر میکشه دلم برای تـو

 

تـو بغلت آروم میشم بس کـه دوست دارم‌

میدونی مـن یه لحظه هم تنهات نمیذارم

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

بهترین شعرهای روز مادر + عکس تبریک روز مادر + اشعار زیبا برای روز مادران سرزمین ایران

 

مهربونم مادر عزیز جونم مادر

بیا مادر بیا شیرین زبونم مادر

الهی قربونت برم مادرم تاج سرم

 

هست و نیستم مادرم مادرم آی مادرم

مادرم تاج سرم بی تـو مـن در بـه درم

هست و نیستم مادرم مادرم آی مادرم

** عزیز مـن مادرم **

منبع:
پارس ناز

———————-.

در گلستان ادب اموزگارم مادر است
بعد رب العالمین پروردگارم مادر است
من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم
اولین معشوق من در روزگار مادر است
روز مادر مبارک
*******************************************************
در کوچه جان همیشه مادر بـــاقیست
دریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیست
در گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادر
شعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست
روز مادر مبارک
*********************************************************
مادرم‌ای بهتر از فصل بهار
مادرم روشن‌تر از هر چشمه سار
مادرم‌ای عطر ناب زندگی
مادرم‌ای شعله‌ی بخشندگی
روزت مبارک مادر
********************************************************
شعر کوتاه تبریک روز مادر
پروراندی جان من با رنج‌های بی شمار
کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من
خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من
من به لطفت زنده ام‌ای ابر باران دار من
روزمادر مبارک
**********************************************************
خاک را پرسیدم‌
می‌توانی آیا
دل مادر گردی
آسمانی شوی و خرمن اخترگردی
گفت: نی نی هرگز
من برای این کار
بوستان کم دارم
در دلم گنج نهان کم دارم‌
روز مادر مبارک
***************************************************
ای عطر تو عطر هر بهار است، مادر
وای (وی) مهر تو در حد کمال است،
مادر‌ای نام تو ملک، چه بی ریایی، مادر
هم شاه غم و ملک وفایی، مادر
روز مادر مبارک
***************************************************
شعر کوتاه تبریک روز مادر
هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد
یا نبض گل سرخ، سخن می‌گوید
چشمان پر از ستـاره مــــادر مــن
در گــردش آشـنـا مرا می‌جـویـد
روزت مبارک مادر
******************************************************
سایه لطف خدایی مادر
معنی عشق و وفایی مادر
شعر من درخور تفسیرت نیست
اوج مهری و صفایی مادر
روز مادر مبارک
******************************************************
مادر قسم به جان عزیز ات که هیچ گاه
یاد شکـــــوه‌مند تو، از دل نمی‌رود
تا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاک
نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی‌رود
روزت مبارک مادرم
*********************************************************

شعر کوتاه و پیام تبریک ویژه روز مادر

ای خواب تو بی خواب شده ، هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد ، مادر

این نام تو ، نام توست زآن روز نخست
زآن  دم همه  مبهوت ثنایت ، مادر

روزت مبارک مادرم

****************************************

آغوش تو ای مادر من بستر ناز است

لالایی شب هات مرا گلشن ساز است

رخسار و وجود تو مرا پیکر مهر است

هم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است . . .

روزت مبارک مادرم

*******************************

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن

روزت مبارک مادرم

****************************

تا دیده ام به روی جهان باز شد ز شوق

لبخند مهربان تو جان در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

روزت مبارک مادرم

****************************

ای مادر مقدس و ای مهربان من

ای روشنی قلب من و دیده گان من

عشق و صفا و مهر و محبت نشان توست

ای پرتو امید دل ناتوان من

روزت مبارک مادرم

****************************

سایه لطف خدایی مادر

معنی عشق و وفایی مادر

شعر من درخور تفسیرت نیست

اوج مهری و صفایی مادر

منبع:
فرارو
—————-.

شعرهای زیبای روز مادر، اشعار روز مادر

 

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن

 

در بهشت آرزو ، ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

 

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

 

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

 

شامگه چون ماهِ رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

 

چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن

 

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن

 

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

 

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن !

 

فریدون مشیری

 

شعر روز مادر

 

مادرم ای بهتر از فصل بهار

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

 

مادرم ای عطر ناب زندگی

مادرم ای شعله ی بخشندگی

 

مادرم ای حوری هفت آسمان

مادرم ای نام خوب و جاودان

 

مادرم ای حس خوب عاشقی

مادرم خوشتر ز عطر رازقی

 

مادرم ای مایه ی آرامشم

مادرم ای واژه ی آسایشم

 

مادرم ای جاودان در قلب من

مادرم ای صاحب این جسم و تن

 

مادرم می خواهمت تا فصل دور

مادرم پاینده باشی پر غرور

 

مادرم روزت مبارک ناز من

مادرم تنها تویی آواز من

 

 

شعر مادر به مناسبت روز مادر

 

زنم از دیده بر دل روی مادر
منم مست کمان ابــروی مادر

 

گل از خجلت نقابی بر رخش زد
چو آمد عطر مشکین بــوی مادر

 

ز رنج بی حد و این خرمن غم
سپیدی خیمه زد بر موی مادر

 

به پروازم به دشت آرزوها
روم از بیکران ها سوی مادر

 

بسی آواره گشتم سوی هر کوی
ندیدم خوش تر از این خوی مادر

 

هزاران روی و لعل لب چه خواهم
چو دارم روی این دل جوی مادر

 

ز هر خار مغیلش گر رسد زخم
به تیماری روم بر کوی مادر

 

اسیری گشته ای ای طفل امید
اسیری در خم گیسوی مادر

 

شاعر: رامین امید

 

شعر در وصف مادر

«پناه من کیست …؟

 

من زاده شدم به عشق مادر

پرورده شدم به عشق مادر

 

در دامن او شدم چنین نور

پیوسته شدم به عشق مادر

 

بوی تن او بهار هر فصل

بشکفته شدم به عشق مادر

 

تعلیم نمودیم بیاموز

وارسته شدم به عشق مادر

 

از رنج زمان عبور دادی

نی خسته شدم به عشق مادر

 

آموخت مرا صبور باشم

دل بسته شدم به عشق مادر

 

هر ملک به زیر پای مادر

گل دسته شدم به عشق مادر

 

چون داد مرا ز شیره جان

لب بسته شدم به عشق مادر

 

در ساحل قلب بی کرانش

وابسته شدم به عشق مادر

او رفت و سکوت من فرو ریخت

 

شاعر: امید ارجمندی

 

 

اشعار زیبا درباره مادر

 

دستت را هیزم و طناب بریده و زخمی کرده است
قدت را نشاء و خرمن کوبی خم نموده است

 

حتی یک لحظه در دنیا نیاسودی
عمرت در گشتن و دویدن در جنگل و صحرا تمام شده است

 

لالالالا، به قربان تن خسته ات
فدای بوی پیراهن مادرم بشوم

 

به فدایت که مرا در گهواره تاب می دادی
به فدایت که شب ها برایم نمی خوابیدی

 

برایم تا صبح لالایی می خواندی
به فدایت که برایم آرزوها داشتی

 

لالا، به فدایت که دلم پر از حسرت و آرزوست
بدون تو دنیا برایم زندان است

 

به فدایت که کوله باری از هیزم بر پشتت نهادی
به فدایت که دستانت پینه بسته است

 

یا مشغول نشاء و یا به دنبال دام ها روانه بودی
لالا، چشمم پر از اشک است، به فدایت

 

تو خوشی دنیای من بودی
خورشید، حتی گوشه دل تو نمی شود

 

بهار، نیز بنفشه دستانت نخواهد شد
اگر تمام خوشی های دنیا برای من باشد

 

هرگز ارزش خوابیدن در آغوش گرم مادر را نخواهد داشت

لالا، به فدای غمخوار خودم

به فدایش که اکنون تنش بیمار و رنجور است.

 

 

اشعار زیبا به مناسبت روز مادر

 

شد صفحه روزگار تیره
تا دفتر من گشود مادر

 

از هستی من، نشانه ای نیست
خود بودن من چه بود، مادر

 

ناموخت مرا زمانه درسی
رندانه ام آزمود، مادر

 

من در یتیم و گردش چرخ
از دست توام ربود مادر

 

در دامن روزگارم افکند
از دامن خود چه زود مادر

 

حالیست مرا که گفتی نیست
گریم همه رود رود مادر

 

هر روز سپهر سفله داغی
بر داغ دلم فزود مادر

 

از اختر من شدست گویی
دریای فلک کبود مادر

 

این ابر منم کز آتش دل
بر چرخ شدم چو دود، مادر

 

با من همه بخت در ستیزاست
من خاستم، او غنود، مادر

 

ابریشم بخت من تهی گشت
یکباره ز تار و پود، مادر

 

این کودک درد آشنا را
ایکاش نزاده بود، مادر

 

شعریست که در غم تو، فرزند
با خون جگر سرود مادر

 

 

شعرهای زیبا درباره ی مـادر

 

ای آن که تویی صبور خانه ، مادر
ای شمع تویی فروغ خانه ، مادر

 

ای عطر تو عطر هر بهار است ، مادر
وای (وی) مهر تو در حد کمال است ، مادر

 

ای نام تو ملک ،چه بی ریایی ، مادر
هم شاه غم و ملک وفایی ، مادر

 

ای آن که بهشت بود تو را ، ای مادر

کآن وعده ی اوست ، خدا ، تورا ای مادر

 

ای افضل و ای سرور و ای شاه کلیدم ، مادر
زآن لحظه ی کودکی تویی امیدم ، مادر

 

ای خواب تو بی خواب شده ، هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد ، مادر

 

این نام تو ، نام توست زآن روز نخست
زآن دم همه مبهوت ثنایت ، مادر

 

 

شعر نو به مناسبت روز مادر

مادرم بهار است
وقتی می آید
گل از گلم می‌شکفد

پوریا عالمی

 

شعر روز مادر

 

مادرم بانوی مهتابی شب‌های دلم
مادرم تنها مروارید اقیانوس دلم

زبون من قاصره از گفتن تو
این قلم مونده چطور وصف کنه وجودتو

وقتی صداتو می‌شنونم
آرامش دلم می‌شی

وقتی کنارت می‌شینم
صدای قلب من می‌شی

تو چشمای زیبای تو
دریای عشق موج می‌زنه

می‌فهمم اون نگاهتو
حرف دل نگفتتو

بهشت زیر پای توست
خدا همیشه پشت توست

سر نماز دعای تو
زمین رو لرزه میاره

همین دعای توست که
گره گشای مشکلاست

اگه برم به آسمون
ماه و ستاره بچینم

هدیه کنم به پای تو
بازم کمه برای تو

نگین انگشترم توئی
عشق من فقط توئی

سر به سجاده می‌ذارم
دست به دعا بر می‌دارم

همیشه یاورم باشی
همیشه همرهم باشی

مادر من مهربونم
نمی‌دونم چطور بگم

دلم می‌خواد فدات بشم
فدای اون دلت بشم
قربون اون چشات بشم

آذر ضیغمی

 

 

ترانه روز مادر

 

درود ای مهربونم، ای فرشته
توی آغوش تو خود بهشته

خدا از هرچی عشقه توی دنیا
تو و اون قلب پاکتو سرشته

همه ی وجود من زیر پاهاته
همیشه، هر کجا خدا باهاته

تو اینقدر خوبی که حتی خورشید
نداره برقی رو که تو چشاته

تو هرجایی که هستی مادر من
بدون مهر تو شده باور من

دعا‌ها و نیایش‌های تو ای گل
همیشه، تا ابد هست یاور من

اگر وقتی دوری از کنارم
نمی‌گم چیزی، به روت نمیارم

ولیکن بی تو دلم پر ز درده
آخه من طاقت دوری ندارم

توی شب‌های تاریک و سیاهم
شدی فانوس راهم، شدی ماهم

توی اوج حسرت و اندوه و ماتم
تویی تنها پناهم، تکیه‌گاهم

تو هرجایی که هستی مادر من
بدون مهر تو شده باور من

دعا‌ها و نیایش‌های تو ای گل
همیشه، تا ابد هست یاور من

تو تنها کسیکه بی مزد و منت
می‌بخشه عشق و مهر رو با صداقت

فدا کردی جوونیت رو پای من
تو یعنی مهر و امید، عشق و عزت

همه ی عالم خلاصه تو نگاته
دلم دلخوش به شور خنده‌هاته

تموم زندگیم فدای تار موهات
فدای نوازش‌های مهربون دستاته

تو هرجایی که هستی مادر من
بدون مهر تو شده باور من

دعا‌ها و نیایش‌های تو ای گل
همیشه، تا ابد هست یاور من

پگاه سلیمی

 

شعر در مورد مادر

مادر ای زیباترین معنای هستی
مادر ای گل پونه عشق الستی

ای نگاهت مایه جان‌ها و هستی
دوست دارم من تو را ای عشق و مستی

من چه گویم از کلام با صفایت
من چه هستم در بین ان نگاهت؟

چون گلی پرپر شوم من زیر پایت
ای فدای تو شود این نوگل عشق و وفایت

عاشق مهر تو هستم با کلامت مست مستم
با وجودت در همه ی عالم چو مرغ می‌پرستم

عزیز بزم آرا

 

 

شعر چهارپاره درباره روز مادر

بهترین آفریده، مادر من
پروریدی مرا به دامن پاک

ای بزرگ از بزرگواری خویش
باید افتم به پیش پایت خاک

بار همت کشیده‌ای بر دوش
تا مرا اهل برگ و بار کنی

استراحت نکرده‌ای شب و روز
تا مرا مرد روزگار کنی

سوختی تا مرا نجات دهی
هر کجا آتشی زبانه کشید

سینه خویش را سپر کردی
هر کجا دشمنی کمانه کشید

آفرین بر تو باد مادر من
که خدا را تو آفرین هستی

ره نمودی مرا بکار درست
کار پرداز و بهترین هستی

مادر ای مظهر محبت و عشق
شیر یکتا پرستی‌ام دادی

من نبودم اگر نبودی تو
هست باشی که هستیم دادی

دست مهرت همیشه بر سر من
هست دست خدا تو را در دست

ساقی خوش‌ترین شراب تویی
ای تمام وجو د من ز تو مست

الهیار خادمیان

 

 

شعر برای مادر به مناسبت روز مادر

مادر ای یکدانه و تنهاترین غم‌خوار من
از من عاشق‌تر به من دیوانه و بیمارمن

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت
ای که وصفت روز و شب‌ها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنج‌های بی‌شمار
کی شود قربانی‌ات این جان بی مقدارمن

خرج کردی عمر خودرا تا بروید جان من
من به لطفت زنده‌ام ای ابر باران‌دار من

شرح لطفت درازل افسانه‌ای ننوشته بود
جان به قربان تو ای زیباترین پندار من

قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده‌ای
ای که مهرت تا ابد در سینه تبدار من…

 

 

شعر عاشقانه برای روز مادر

زنم از دیده بر دل روی مادر
منم مست کمان ابروی مادر

گل از خجلت نقابی بر رخش زد
چو آمد عطر مشکین بوی مادر

ز رنج بی حد و این خرمن غم
سپیدی خیمه زد بر موی مادر

به پروازم به دشت آرزوها
روم از بیکران‌ها سوی مادر

بسی آواره گشتم سوی هر کوی
ندیدم خوش تر از این خوی مادر

هزاران روی و لعل لب چه خواهم
چو دارم روی این دل جوی مادر…

رامین امید

 

شعر درباره مادر

من زاده شدم به عشق مادر
پرورده شدم به عشق مادر

در دامن او شدم چنین نور
پیوسته شدم به عشق مادر

بوی تن او بهار هر فصل
بشکفته شدم به عشق مادر

تعلیم نمودیم بیاموز
وارسته شدم به عشق مادر

از رنج زمان عبور دادی
نی خسته شدم به عشق مادر

آموخت مرا صبور باشم
دل بسته شدم به عشق مادر…

جعفر جعفری

 

 

غزل روز مادر

خوش بحال آنکه همراهش دُعای مادر است
در شبستان ادب ذکرش رضای مادر است

چشم دل را رو به چشم انداز دنیا بسته است
مست و شیدای نگاه آشنای مادر است

میکشد مانند بلبل حسرت دامان گل
محو معنای حدیث دلربای مادر است

لذت دنیای فانی را چو نیکو بنگری
چندروزی بیش نیست، کانهم صفای مادراست

رنج دنیایی اگرکوهی بلا گردد، چه باک
بر کسیکه چتر مأوایش، رَدای مادر است…

قاسم پیرنظر

 

شعر در وصف مادر برای تبریک روز مادر

مادرم زیباترین لطف خدا
ای صبوری دلی درد آشنا

مادرم دریای پاک کبریا
مظهر عشق زلال پر صفا…

ماه من مهتاب من خورشید من
روزگار روشن امید من

دوستت دارم عزیز نازنین
حرف‌هایت خنده‌هایت دل نشین

رها بینا

 

 

شعر برای روز مادر

ای آن که تویی صبور خانه، مادر
ای شمع تویی فروغ خانه، مادر

ای عطر تو عطر هر بهار است، مادر
وای «وی» مهر تو در حد کمال است، مادر

ای نام تو ملک، چه بی ریایی، مادر
هم شاه غم و ملک وفایی، مادر

ای آن که بهشت بود تو را، ای مادر
کآن وعده اوست، خدا، تو را ای مادر

ای افضل و ای سرور و ای شاه کلیدم، مادر
زآن لحظه کودکی تویی امیدم، مادر

ای خواب تو بی‌خواب شده، هر شب و روز
زآن لحظه خدا تو را صدا زد، مادر

این نام تو، نام توست زآن روز نخست
زآن دم همه ی مبهوت ثنایت، مادر

 

 

مثنوی روز مادر

 

شعر: « مادر » شاعر : « کارو »

همره باد از نشیب و از فراز کوهساران

از سکوت شاخه های سرفراز بیشه زاران

می خراشد قلب صاحب مرده ای را سوز سازی

ساز نه ، دردی ، فغانی ، ناله ای ، اشک نیازی

مرغ حیران گشته ای در دامن شب می زند پَر

میزند پَر ، بر در و دیوار ظلمت میزند سَر

ناله می پیچد به دامان سکوت مرگ گستر :

این منم ، فرزند مسلول تو مادر ، بازکن دَر

بازکن در ، بازکن تا بینمت یکبار دیگر

چرخ گردون زآسمان کوبیده اینسان بر زمینم

آسمان قبر هزاران ناله کنده بر جبینم

تار غم گسترده پرده روی چشم نازنینم

خون شد از بس که مالیدم به دیده آستینم

کوبکو پیچیده دنبال تو فریاد حزینم

اشک من در وادی آوارگان آواره گشته

درد جانسوز مرا بیچارگی ها چاره گشته

سینه ام از دست این تک سرفه ها صدپاره گشته

بر سر شوریده جز مهر تو سودایی ندارم

بازکن مادر ، ببین از بادۀ خون مستم آخر

خشک شد ، یخ بست ، بر دامان حلقه دستم آخر

آخر ای مادر زمانی من جوانی شاد بودم

سر بسر دنیا اگر غم بود ، من فریاد بودم

هرچه دل می خواست در انجام آن آزاد بودم

صید من بودند مهرویان و من صیاد بودم

بهر صدها دختر شیرین صفت فرهاد بودم

درد سینه آتشم زد ، ز اشک تر شد پیکر من

لاله گون شد سر بسر از خون سینه بستر من

خاک گور زندگانی شد ، دربدر خاکستر من

پاره شد در چنگ سرفه پرده در پرده گلویم

وه ، چه دانی سل چها کرده ست با من ؟ من چه گویم ؟

همنفس با مرگم و دنیا مرا از یاد برُده

ناله ای هستم کنون در چنگ یک فریاد مُرده

این زمان دیگر برای هر کسی مردی عجیبم

زآستان دوستان مطرود و در هرجا غریبم

غیر طعن و لعن مردم نیست ای مادر نصیبم

زیورم پشت خمیده ، گونه های گود زیبم

خواهی ار جویا شوی از این دل غمدیدۀ من

بین چه سان خون می چکد از دامنش بر دیدۀ من

وه ، زبانم لال ، این خون دل افسرده حالم

گر که شیر توست ، مادر … بی گناهم ، کن حلالم

آسمان ، ای آسمان ، مشکن چنین بال و پرم را

بال و پر دیگر چرا ؟ ویران که کردی پیکرم را

بس که بر سنگ مزار عمر کوبیدی سرم را

باری امشب فرصتی ده تا ببینم مادرم را

سر به بالینش نهم ، گویم کلام آخرم را

گویمش مادر چه سنگین بود این باری که بردم

خون چرا قی می کنم مادر ؟ مگر خون که خوردم ؟

سرفه ها ، تک سرفه ها ، قلبم تبه شد ، مُرد ، مُردم

بس کنید آخر خدارا ، جان من بر لب رسیده

آفتاب عمر رفته ، روز رفته ، شب رسیده

زیر آن سنگ سیه گسترده مادر ، رختخوابم

سرفه ها محض خدا خاموش ، می خواهم بخوابم

عشق ها ، ای خاطرات ، ای آرزوهای جوانی

اشکها ، فریادها ، ای نغمه های زندگانی

سوزها ، افسانه ها ، ای ناله های آسمانی

دستتان را می فشارم با دو دست استخوانی

آخر امشب رهسپارم ، سوی خواب جاودانی

هرچه کردم یا نکردم ، هرچه بودم در گذشته

گرچه پود از تار دل ، تار دل از پودم گسسته

عذر می خواهم کنون و با تنی درهم شکسته

میخزم با سینه تا دامان یارم را بگیرم

آرزو دارم که زیر پای دلدارم بمیرم

تا لباس عقد خود پیچد بدور پیکر من

تا نبیند بی کفن ، فرزند خود را مادر من

پرسه میزد سرگران بر دیدگان تار ، خوابش

تا سحر نالید و خون قی کرد ، توی رختخوابش

تشنه لب فریاد زد ، شاید کسی گوید جوابش

قایقی از استخوان ، خون دل شوریده آبش

ساحل مرگ سیه ، منزلگه عهد شبابش

بسترش دریای خونی ، خفته موج و ته نشسته

دستهایش چون دو پاروی کج و درهم شکسته

میخورد پارو به آب و میرود قایق به ساحل

تا رساند لاشۀ مسلول بی کس را بمنزل

آخرین فریاد او از دامن دل می کشد پَر

این منم ، فرزند مسلول تو مادر ، باز کن در

بازکن ، از پا فتادم ، آخ

مادر ، ما .. د .. ر

شعر زیبای مادر از کارو

 

شعر روز مادر

ناگفته‌ترین ترانه‌ام از بر بود
انگار کمی ز عشق بالاتر بود
وقتی که سروده‌ها سحرخیز شدند
شبگیر تمام واژه‌ها مادر بود
جعفر جعفری

 

 

رباعی روز مادر

در باور من فراتر از انسانی
مادر، تو فقط به قصه‌ها می مانی
در قحطی عاطفه بیا قول بده
بعد از پدرم کنار ما می مانی
راشد انصاری

 

 

شعر به مناسبت روز مادر

کلاس اول
بابا آب داد
بابا نان داد
مادر را بیخیال
حرفی از او نبود
ذهنمان مادی بارآمد
تا در علوم راهنمایی
قلب را
موتورخانه ارسال گلبولهای پول دوستی
بدانیم
و هیچگاه
نپرسیم
در آن کلاس
چرا زیباترین مفعول
همیشه غایب بود

مادر؛ عشق داد
عشق…؟
جیب‌های خودرا
چنان سفت نگه داشته ایم
که احساس از قلب‌هایمان رفت
امیر رضایی

 

 

شعرهای کوتاه روز زن ( روز مادر )

مادر ای جان و روانم
ای که سرشارترین مهر خدایی
مهر سرشارِ تو رابا چه همانند کنم من که ندانم…
آن که بیش از همه ی دریافت تو خوبی
خدا بود
چون به تو داد بسی ویژگی ویژه‌ خودرا
چون خدا مهر فراوان به تو داده
مهر در یک دلِ چون چشمه جوشان به تو داده
هیچ چیزی به جهان نیست چو تو مادر خوبم
چون خدا زایش فرزند تو را داد
آفریداری و پروردن و شیدایی بی‌چند تو را داد
بهترین غنچه لبخند تو را داد
چون خدا ویژگی ویژه خود رابه تو داده‌ست
کجا این من کم‌مایه توانم سخنی از تو بگویم؟

مهدی سلحشوری

 

شعر در وصف مادر برای تبریک روز مادر

تو چون ماهی
تو مهتابی
تو روشن می کنی
شب‌های تارم را
نمی خواهم بدون تو
جهانم را سکوتم را و فردا را
اگر حتی گلستانی شود روزی
نگینی یا که انگشتر
ولی انگشترم رونق ندارد
گر نباشد دست تا زیبا کند آنرا
بیا مادر
بیا شمع دل تاریک و تنهایم
بیا حوض دلم لخت و بی ماهی است
لبانم تشنه عشق است
بیا با من بیا مادر
بیا بر من ببخش آن خاک پایت را
که خواهم من کنم سرمه
بیارایم دو چشمانم
بیا دستی بزن بر قلب تار من
بهشتی ساز از من ای بهارانم
نمی خواهم دو چشمانم
بدون روی زیبای تو ای مادر
که تاریک است دنیایم
تمام روشنی مادر
تمام هستی ام مادر
خداوندا بگیر از من
همه ی زیبایی دنیا
ولی روح مرا
بی من مبر هرگز
ببخش بر من اگر کردم خطایی باز
ببخش بر من اگر نامهربان بودم
که تو دریای احساسی
تو نوری کعبه عشقی
بیا با من بیا مادر
بیا با من بمان مادر

مهزاد متقی

 

 

اشعار زیبا برای تبریک روز مادر

لای لائی و ترنم‌های ناز مادرم
آن نوازش‌های پر لطف و صفا
و آن نوای دلنشین و مهرانگیز او
خفتن رویائی او در برم
آرمیدن، در آغوش پر از مهر او
خاطراتی دور و عطرآگین
شعله‌ای پر نور ز مهر مادری
همان‌ گونه در قلب ودر احساس من
خوشه پروین‌وار
در آسمان عشق
سو سو می زند
قطره‌های اشک آن دلسوخته
آتشی در سینه‌ام افروخته
صبر
ایمان
شکیبائی
و مهر
جملگی را از کتاب عشق
سطر اندر سطر، چه زیبا
همچو استادی به من آموخته

ناز و احساسی لطیف
از جنس گل
حلقه‌ای از عشق
بافته‌ای زیبا
از جنس بلور
در میانش هدیه‌ای
از کوه طور
با نماهنگی
به زیبائی نور
بر گردنم
و به دامان دلم آویخته

شهدی عطر آگین،
پر ز نور معرفت
با سرانگشتش بهم آمیخته
او از لعل دلاویز لبش
معجونی سحر آمیز
عطرآگین
با محبت در دهانم ریخته

همچو یک آموزگار مهربان
با بوسه‌های ناز و پر احساس خود
درسی از عشق و صفا را
در کلاس عشق
به من آموخته

هان ای مادر،
ای زیباترین گل واژه‌ها
ای که عطر مهر تو،
آکنده عرش کبریا
قلب من سرشار ز خوبی‌های توست
و دلم
فکرم
ذهنم
احساسم
تا ابد دلتنگ آغوش و نوازش‌های توست

و سراپای وجودم،
مملو ز نیکی‌های توست

آتشی افروخته در قلب من،
بوسه‌های ناز و بی همتای تو

نیست آهنگی،
به زیبائی لالائی مهر انگیز تو
پس بمان ای مادرم،
ای هدهد صهبای من
تا اوج فرداها،
تا فتح شهر عشق
تا انتهای فصل
تا بارش باران

محمد جوکار

 

 

اشعار روز مادر

از تو می‌پرسم، ای اهورا
چیست سرمایه رستگاری؟
میرسد پاسخ از آسمان‌ها
… دین خود رابه مادر ادا کن!

… ای گرانمایه مادر
جان فدای صفای شما باد
با شما از سَر و زَر چه گویم
هستی من فدای شما باد!
با شما، صحبت از «من» خطا رفت
من که باشم؟ بقای شما باد!

فریدون مشیری

 

 

شعر زیبا برای تبریک روز مادر

زن نیستم اما
زنى را می‌شناسم
که پاى تمام قول‌هاى مردانه‌اش
ایستاده است
و من
مادر، خطابش می‌کنم

حسین سلیمانى

 

 

شعر نو برای زور مادر

مادر اولین زیباترین واقعی ترین و پابرجاترین عشقی است

که انسان ها تجربه می کنند

تا بی نهایت دوستت دارم مادرم

مـــــــادرم

لحظه های با تو بودن

از عمرم حساب نمی شوند!

از آخرتم حساب می شوند، از بهشت

مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی

تو شگفتی خلقتی

تو لبریز عظمتی

تو را دوست دارم و می ستایمت!

 

 

 

شعر به مناسبت روز مادر

پسر رو قدر مادر دان که دایم
کشد رنج پسر بیچاره مادر

برو بیش از پدر خواهش که خواهد
تو را بیش از پدر بیچاره مادر

ز جان محبوب‌تر دارش که دارد
ز جان محبوب‌تر بیچاره مادر

از این پهلو به آن پهلو نغلتد
شب از بیم خطر بیچاره مادر

نگهداری کند نه ماه و نه روز
تو را چون جان به بر بیچاره مادر

به وقت زادن تو مرگ خود را
بگیرد در نظر بیچاره مادر

بشوید کهنه و آراید او را
چو کمتر کارگر بیچاره مادر

تموز و دی تو را ساعت به ساعت
نماید خشک و تر بیچاره مادر

اگر یک عطسه آید از دماغت
پرد هوشش ز سر بیچاره مادر

اگر یک سرفه بی‌جا نمایی
خورد خون جگر بیچاره مادر

برای این که شب راحت بخوابی
نخوابد تا سحر بیچاره مادر

دو سال از گریه روز و شب تو
نداند خواب و خور بیچاره مادر

چو دندان آوری رنجور گردی
کشد رنج دگر بیچاره مادر

سپس چون پا گرفتی، تا نیافتی
خورد غم بیشتر بیچاره مادر

تو تا یک مختصر جانی بگیری
کند جان مختصر بیچاره مادر

به مکتب چون روی تا بازگردی
بود چشمش به در بیچاره مادر

وگر یک ربع ساعت دیر آیی
شود از خود به در بیچاره مادر

نبیند هیچ‌کس زحمت به دنیا
ز مادر بیشتر بیچاره مادر

تمام حاصلش از زحمت این است
که دارد یک پسر بیچاره مادر

ایرج میرزا

 

شعر مادر

وای بر من، ای خدا
آن دلربا آن مهربان دستان
آن دم گرم و دل بی خار و بی پایان
وز برایم، وای سرد است، وای سرد است
مادر ای مادر، باز مادر باز آن عشق الهی باز آن آغوش گرم جاودانی
چه می‌بینم خدایا باورم نیست هنوز
گرمی آغوش مادر دست‌های پر چروک و گرم مادر
بوسه‌های آتشینش حرف‌های دلنشینش
نیست دیگر از برایم
هزاران وای بر من
پیکرش سرد است نازنین مادر هم سرد است

علی اکبر ثابتیان

منبع:
دلگرام

حتما ببینید

سخنان بزرگان درباره خدا

سخنان بزرگان در مورد خدا (150+ متن محشر)

زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است. هانس کریستین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *