مدل سرهمی زنانه

بهترین مدل های سرهمی زنانه [120+ مدل جدید و مجلسی]

مدل سرهمی مجلسی

مدل سرهمی مجلسی ۲۰۲۰

لباس سرهمی مجلسی

ژورنال لباس سرهمی زنانه

مدل لباس سرهمی جدید

سرهمی مجلسی 1400

مدل سرهمی مجلسی دخترانه

سرهمی مجلسی زنانه

سرهمی دخترانه اسپرت

مدل سرهمی مجلسی 2020

 • سرهمی مجلسی
 • سرهمی مجلسی دخترانه
 • مدل سرهمی مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی
 • سرهمی دخترانه مجلسی
 • لباس مجلسی سرهمی جدید
 • مدل بیلرسوت مجلسی
 • سرهمی زنانه مجلسی
 • مدل بیلر زنانه
 • جدیدترین مدل سرهمی مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی مجلسی زنانه شیک
 • مدل لباس سرهمی مجلسی
 • مدل سرهمی دخترانه مجلسی
 • لباس سرهمی دخترانه اسپرت
 • مدل سرهمی زنانه
 • بیلر دخترانه مجلسی
 • سرهمی مجلسی شیک
 • لباس سرهمی دخترانه مجلسی
 • سرهمی پارچه ای دخترانه
 • مدل سرهمی جدید
 • لباس سرهمی زنانه مجلسی شیک
 • مدل سرهمی زنانه شیک
 • لباس سرهمی مجلسی زنانه
 • بیلر زنانه مجلسی
 • مدل سر همی
 • بیلر زنانه
 • مدل بلرسوت مجلسی
 • مدل سرهمی اسپرت
 • مدل بیلر مجلسی زنانه
 • لباس های سرهمی
 • مدل سرهمی مجلسی جدید
 • سرهمی های دخترانه
 • لباس بیلرسوت زنانه مجلسی
 • سرهمی
 • سرهمی مجلسی لمه
 • مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه شیک
 • سرهمی زنانه خانگی
 • جدیدترین مدل بیلرسوت مجلسی
 • مدل بلوز شلوار سرهمی زنانه
 • مدل سرهمی دخترانه
 • مدل لباس سرهمی مجلسی با پارچه گیپور
 • مدل لباس سرهمی مجلسی شیک
 • مدل سرهمی آستین دار
 • مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی کرپ
 • سرهمی اسپرت زنانه
 • سرهمی پارچه ای دخترانه مجلسی
 • خرید لباس سرهمی زنانه مجلسی
 • مدل اورآل اسپرت دخترانه
 • لباس های سر همی
 • لباس سرهمی دخترانه مجلسی جدید
 • مدل لباس سرهمی
 • رامپر زنانه مجلسی
 • سرهمی جدید
 • بیلر مجلسی
 • سرهمی مجلسی جدید
 • سرهمی شیک
 • مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه
 • سرهمی مجلسی دخترانه شیک
 • مدل رامپر زنانه مجلسی
 • لباس سرهمی زنانه
 • سرهمی شیک مجلسی
 • لباس بیلر مجلسی
 • مدل بیلر
 • مدل سرهمی مجلسی لمه
 • مدل سرهمی شیک
 • رامپر مجلسی زنانه
 • بیلر مجلسی دخترانه
 • مدل لباس سرهمی زنانه
 • سر همی مجلسی
 • لباس سرهمی زنانه مجلسی
 • بیلرسوت مجلسی شیک
 • سرهمی دخترانه مجلسی شیک
 • مدل سرهمی جدید مجلسی
 • لباس سرهمی دخترانه مجلسی شیک
 • مدل لباس مجلسی سرهمی
 • لباس سرهمی مجلسی شیک
 • سرهمی اسپرت دخترانه
 • مدل جدید سرهمی مجلسی
 • لباس مجلسی سرهمی
 • بیلر مجلسی زنانه
 • سرهمی مجلسی زنانه شیک
 • مدل ماکسی سرهمی
 • بیلرسوت مجلسی لمه
 • مدل سرهمی شیک مجلسی
 • سرهمی پارچه ای
 • سرهمی جدید مجلسی
 • مدل بلرسوت زنانه
 • مدل سرهمی زنانه جدید
 • مدل سرهمی زنانه مجلسی
 • سرهمی اسپرت مجلسی
 • بیلرسوت مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی مجلسی دخترانه شیک
 • سرهمی جدید دخترانه
 • مدل لباس بیلر مجلسی
 • سرهمی سفید مجلسی
 • مدل لباس مجلسی دخترانه سرهمی
 • بیلر پارچه ای
 • بلرسوت مجلسي
 • بیلرسوت مجلسی
 • مدل های سرهمی مجلسی
 • مدل لباس سرهمی دخترانه مجلسی
 • مدل لباس مجلسی سرهمی شیک
 • مدل رامپر زنانه
 • سرهمی زنانه مجلسی شیک
 • لباس های سرهمی مجلسی
 • سرهمی مشکی مجلسی
 • سرهمی مشکی دخترانه
 • لباس سرهمی جدید
 • بیلرسوت زنانه مجلسی
 • بیلرسوت مجلسی دخترانه
 • سرهمی مدل جدید
 • سرهمی شیک زنانه
 • مدل های سرهمی
 • لباس سرهمی مجلسی شیک دخترانه
 • لباس سرهمی شیک
 • لباس شلوار سرهمی مجلسی
 • سرهمی لمه دخترانه
 • لباس دخترانه سرهمی مجلسی
 • سرهمی پارچه ای مجلسی
 • مدل لباس سرهمی اسپرت دخترانه
 • مدل جدید سرهمی
 • سرهمی زنانه شیک
 • مدل بیلرسوت مجلسی دخترانه
 • سرهمی های مجلسی
 • مدل بلوز شلوار سرهمی زنانه مجلسی
 • مدل سرهمی مجلسی شیک
 • مدل سرهمی لمه
 • سرهمی شیک مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی زنانه مجلسی جدید
 • مدل لباس بیلرسوت مجلسی
 • مدل لباس شلوار سرهمی مجلسی
 • مدل لباس مجلسی سرهمی جدید
 • لباس سرهمی اسپرت
 • لباس دخترانه سرهمی جدید
 • مدل لباس سرهمی دخترانه
 • سرهمی مجلسی سفید
 • سرهمی مجلسی دو رنگ
 • سرهمی زنانه اسپرت
 • جدیدترین سرهمی مجلسی
 • لباس مجلسی سرهمی زنانه
 • سرهمی های مجلسی زنانه
 • سرهمی دخترانه اسپرت مجلسی
 • مدلهای سرهمی زنانه
 • انواع سرهمی مجلسی
 • مدل رامپر مجلسی
 • مدل لباس سرهمی زنانه جدید
 • سرهمی گشاد دخترانه
 • مدل یقه سرهمی مجلسی
 • مدل لباس سرهمی زنانه اسپرت
 • لباس سرهمی مجلسی دخترانه
 • مدل سرهمی جدید دخترانه مجلسی
 • سرهمی مجلسی دخترونه
 • مدل لباس سرهمی زنانه مجلسی
 • لباس سرهمی مجلسی دخترانه جدید
 • مدل لباس بیلر
 • مدل بیلرسوت مجلسی زنانه
 • مدل سرهمی لمه مجلسی
 • مدل سرهمی دخترانه شیک
 • مدل سرهمی مجلسی دخترانه اسپرت
 • مدل جدید سرهمی زنانه مجلسی
 • مدل مجلسی سرهمی
 • لباس های سرهمی دخترانه مجلسی
 • مدل لباس سرهمی شیک
 • سرهمی مجلسی شیک دخترانه
 • مدل سرهمی جدید دخترانه
 • مدل لباس سرهمی دخترانه شیک
 • عکس مدل سرهمی مجلسی زنانه
 • مدل لباس دخترانه سرهمی مجلسی
 • بیلر دخترانه پارچه ای
 • مدل سرهمی مجلسی در اینستا
 • مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه شیک
 • مدل سرهمی دخترانه مجلسی شیک
 • سرهمی زنانه جدید
 • سرهمی مجلسی دخترانه جدید
 • سرهمی زنانه
 • ست سرهمی مجلسی
 • مدل یقه سرهمی
 • مدل بیلرسوت زنانه مجلسی جدید
 • سرهمی دخترانه شیک مجلسی
 • سرهمی مجلسی مشکی
 • لباس سرهمی مشکی مجلسی
 • لباس های سرهمی مجلسی زنانه
 • لباس سرهمی مجلسی با پارچه لمه
 • بیلر مجلسی لمه
 • لباس سرهمی زنانه شیک
 • جدیدترین مدل سرهمی مجلسی
 • لباس سرهمی اسپرت دخترانه
 • مدل لباس بیلرسوت زنانه
 • مدل لباس سرهمی مجلسی لمه
 • سرهمی گشاد مجلسی
 • مدل های سرهمی دخترانه
 • مدل سرهمی مجلسی ۲۰۲۱
 • مدل سرهمی گشاد
 • سرهمی با پارچه کرپ
 • مدل سرهمی مجلسی دنباله دار
 • سرهمی لمه زنانه
 • بیلرسوت پارچه ای گشاد
 • مدل سرهمی پارچه ای دخترانه
 • مدل سرهمی مجلسی آستین دار
 • لباس سرهمی شیک مجلسی
 • سرهمی شیک دخترانه
 • مدل لباس رامپر مجلسی
 • مدل سرهمی مجلسی با پارچه لمه
 • لباس سرهمی زنانه مجلسی جدید
 • لباس مجلسی سرهمی شیک زنانه
 • لباس سرهمی گشاد
 • سرهمی مجلسی خاص

لباس سرهمی زنانه به انگلیسی

بیلرسوت (Boilersuit) و اورال Overall لباس و پوشاکی سرهمی هستند که در چند سال اخیر بسیار پرطرفدار شده و وارد چرخه مدل شده است‌
مدل سرهمی مخاص همه سنین از کودک تا جوان و میانسال مورد استقبال قرار گرفته و خواهان دارد.

مدل سرهمی جدید اسپرت دخترانه

 

مدل سرهمی جدید اسپرت دخترانه

چند سالی است که لباس سرهمی بین دختران و خانم های جوان مد شده و برای مجلس و گردش و مهمانی و خانه مورد استفاده قرار میگیرد.

تصور ما از لباس سرهمی لباسی است که معمولا بصورت اونیفرم پوشیده میشود، اما با دیدن آلبوم و ژورنال مدل های این مقاله کاملا نظرتان عوض میشود و حتما شما هم از این مدل ها برای خودتان خریداری خواهید کرد.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین مدل لباس ماکسی دخترانه [۱۶۰+ مدل خاص]

 

سرهمی زنانه ورو مدا مدل اوورال

سرهمی زنانه ورو مدا مدل اوورال

جنس

کشبافت

طرح

طرح‌دار

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

بلند

نوع پایین تنه

شلوار

یقه

دکلته

آستین

بدون آستین

ویژگی‌های تخصصی

بدون ویژگی تخصصی

مورد استفاده

مهمانی

توضیحات جنس

سبک ، نرم ، راحت

جزئیات

هم بصورت دکلته و هم بند دار استفاده می شود ، رنگهای زیبا و زنده

کد کالای محصول

۰۰۱

کشور تولید کننده

چین

 

سرهمی زنانه مدل پلنگی کد th050

سرهمی زنانه مدل پلنگی کد th050

جنس

ویسکوز

استایل لباس

راسته

نوع فاق

بلند

مورد استفاده

روزمره

سرهمی زنانه کیکی رایکی مدل BB3371-001
سرهمی زنانه کیکی رایکی مدل BB3371-001

جنس

الیاف نخی

پلی استر

طرح

ساده

قد لباس

زیر مچ پا

استایل لباس

آزاد

نوع فاق

بلند

نوع پایین تنه

شلوار

یقه

رومی

آستین

بدون آستین

مورد استفاده

مهمانی

توضیحات جنس

تهیه شده از پلی استر و نخ

جزئیات

ابعاد لباس سرهمی فری سایز: قد سرهمی برابر است با ۱۱۰ سانتی متر اندازه دور سینه برابر است با ۶۰ سانتی متز اندازه دور کمر برابر است با ۶۳ سانتی متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

 

سرهمی زنانه السانا مدل آنیدا کد 89935
سرهمی زنانه السانا مدل آنیدا کد 89935

جنس

نخ

طرح

ساده

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

مورد استفاده

روزمره

جزئیات

جنس پارچه: ابرو بادی سایز بندی: ۱ و ۲ سایز ۱ مناسب سایز های ۳۶ تا ۴۰ سایز ۲ مناسب سایز های ۴۲ تا ۴۴ اورال کمربند دار آستین کوتاه قد اورال: بلند

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

سرهمی زنانه اکزاترس مدل P046001100230005-100
سرهمی زنانه اکزاترس مدل P046001100230005-100

جنس

لنین

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

نوع پایین تنه

شلوارک

یقه

هفت

آستین

کوتاه

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

– تهیه شده از لنین

جزئیات

– ابعاد لباس برای سایز ۳۶ : – قد لباس برابر با ۸۰ سانتی متر – قد آستین برابر با ۲۸ سانتی متر – عرض سینه برابر با ۳۵ سانتی متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

P۰۴۶۰۰۱۱۰۰۲۳۰۰۰۵-olive green

سرهمی زنانه اکزاترس مدل P017001001230010-001

سرهمی زنانه اکزاترس مدل P017001001230010-001

جنس

الیاف نخی

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

نوع پایین تنه

شلوارک

یقه

برگردان

آستین

کوتاه

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

– تهیه شده از ۱۰۰ درصد الیاف نخی

جزئیات

– ابعاد لباس برای سایز ۳۶ : – قد لباس برابر با ۸۵ سانتی متر – قد آستین برابر با ۴۰ سانتی متر – عرض سینه برابر با ۳۵ سانتی متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

P۰۱۷۰۰۱۰۰۱۲۳۰۰۱۰-White

 

سرهمی زنانه بادی اسپینر مدل 2086 کد 3 رنگ آبی

سرهمی زنانه بادی اسپینر مدل 2086 کد 3 رنگ آبی

جنس

جین

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

راسته

نوع فاق

کوتاه

مورد استفاده

 

سرهمی زنانه لوسیفر مدل A91-11835

سرهمی زنانه لوسیفر مدل A91-11835

جنس

پنبه

طرح

طرح‌دار

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

مورد استفاده

 

سرهمی زنانه سرژه مدل 209147-PINK

سرهمی زنانه سرژه مدل 209147-PINK

جنس

وال

طرح

ساده

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

نوع پایین تنه

شلوار

یقه

باز

آستین

بدون آستین

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

جزئیات

– نحوه بسته شدن از طریق زیپ

نگهداری

با دست شستشو شود

سرهمی زنانه بادی اسپینر مدل 2086 کد 2 رنگ آبی

سرهمی زنانه بادی اسپینر مدل 2086 کد 2 رنگ آبی

جنس

جین

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

راسته

نوع فاق

کوتاه

مورد استفاده

 

سرهمی زنانه اکزاترس مدل P017001055230010-055

سرهمی زنانه اکزاترس مدل P017001055230010-055

جنس

الیاف نخی

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

نوع پایین تنه

شلوارک

یقه

برگردان

آستین

کوتاه

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

– تهیه شده از ۱۰۰ درصد الیاف نخی

جزئیات

– ابعاد لباس برای سایز ۳۶ : – قد لباس برابر با ۸۵ سانتی متر – قد آستین برابر با ۴۰ سانتی متر – عرض سینه برابر با ۳۵ سانتی متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

P۰۱۷۰۰۱۰۵۵۲۳۰۰۱۰-Sausage

سرهمی زنانه ویک دی مدل 0780667001

سرهمی زنانه ویک دی مدل 0780667001

 

جنس

پلی استر

کتان

طرح

ساده

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

معمولی

نوع فاق

متوسط

مورد استفاده

اسپرت

مهمانی

توضیحات جنس

COTTON ۶۴% POLYESTER ۳۶%

کشور مبدا برند

سوئد

سرهمی زنانه ریوا مدل 28 PZYT

سرهمی زنانه ریوا مدل 28 PZYT

 

 

جنس

کرپ

طرح

ساده

استایل لباس

آزاد

نوع فاق

بلند

مورد استفاده

مهمانی

روزمره

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

سرهمی زنانه بل فی مدل 91203-59

سرهمی زنانه بل فی مدل 91203-59

 

 

جنس

ویسکوز

طرح

ساده

قد لباس

کوتاه

استایل لباس

راسته

نوع فاق

متوسط

مورد استفاده

روزمره

مهمانی

توضیحات جنس

– تهیه شده از ویسکوز

جزئیات

– سرهمی آستین کوتاه زنانه – نحوه بسته شدن از طریق دکمه – دارای کمر کشی – دارای یقه برگردان – دو جیب روی سینه

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

۹۱۲۰۳-Navy

کشور مبدا برند

ایران

کشور تولید کننده

خرید این محصول از دیجیکالا

 

 

سرهمی زنانه اونلی مدل Fanny

سرهمی زنانه اونلی مدل Fanny

 

جنس

پلی استر

پنبه

قد لباس

تا مچ پا

استایل لباس

آزاد

نوع فاق

متوسط

مورد استفاده

مهمانی

روزمره

جزئیات

بند تنظیم کننده در قسمت کمر ، لوگو دوخته شده در لباس

 

 

 

 

ژورنال لباس سرهمی زنانه

مدل سرهمی جدید مجلسی زنانه

سرهمی ها فقط مختص شلوار بند دار لی زمان بچگی نیستند و مدل های بسیار زیاد و متنوعی از سرهمی ها و رامپر های زنانه و دخترانه وجود دارند که حتی میتواند یک گزینه خاص و متفاوت برای لباس مجلسی باشد.

خرید لباس سرهمی زنانه مجلسی

جدیدترین مدل بیلرسوت مجلسی 2022

البته ناگفته نماند که مدل های اورال و سرهمیها برای پوشیدن، سبک و استایل های خاصی را میطلبد و همه سلیقه ها جسارت پوشیدن لباس هایی با این سبک خاص و متفاوت را ندارند ، اما افرادی که همیشه خاص پسند و تیپ های متفاوت را دوست دارند، اینگونه مدلها را انتخاب میکنند.

تیپ های بیلر بیشتر مناسب اسپورت پوشان است، اما مدل های خانمانه و شکیل و مجلسی هم وجود دارد که همه سلیقه ها را هم راضی میکند .

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین مدل لباس لمه جدید [۱۵۰+ مدل جذاب]

نحوه ست کردن سرهمی زنانه

لباس سرهمی دخترانه با شلوار کلوش

سرهمی مجلسی معمولا با پارچه های مجلسی و کار شده و حریر و کرپ و کتان و گیپور دوخته میشوند
اما سرهمی خانگی و اسپرت معمولا با پارچه های خنک و نخی تهیه میشوند گل و گشاد تر هستند و راحت که برای منزل و خواب انتخاب خوبی هستن.

برای دوخت سرهمی تابستانه نیز از جنس های خنک و پارچه های گل گلی و بدون آستین و بندی و تاپ و دو بنده و یا آستین کوتاه تهیه میشوند
و اما سرهمی زمستانه که اغلب از جنس های کتان ضخیم و جین یا کتان دوخته میشود

لباس سرهمی زنانه به انگلیسی

مدل جدید بیلر لی دخترانه

این تیپ برای دختر خانم های جوان همچنان میتواند یک تیپ خاص و شیک محسوب شود . سرهمی لی زنانه را در تابستان با یک شومیز حریر یا تی شرت اسپورت و در زمستان با یک پلیور ظریف از روی آن ست کنید .

 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مدل بلوز شلوار دخترانه [۱۹۰+ مدل برای افراد خاص]

بیلرسوت

نحوه ست کردن سرهمی زنانه

بهتر است سرهمی های لخت و مجلسی و دمپا گشاد را با کیف رسم و کفش پاشنه بلند ست کنید و اگر میخواهید از مدل های اسپورت سرهمی مثل سرهمی های لی استفاده کنید توصیه ما کیف و کفش اسپورت و دخترانه است .

جدیدترین مدل بیلرسوت مجلسی ۲۰۲۰

مدل سرهمی راحتی ۹۹ برای خانه

لباس های سرهمی به انگلیسی جامپ سوییت Sweet Jump نامیده میشود و بیشترین استفاده این لباس ها به عنوان یک لباس راحت در تفریح و کنار ساحل مورد استفاده قرار میگیرد

لباس جامپ سوییت Sweet Jump

مدلهای جدید بیلرسوت و رامپر زنانه و دخترانه

لباس های سرهمی باعث لاغر و قد بلند دیده شدن شما میشوند و پاهایتان را حسابی کشیده نشان میدهند. این مدل لباس ها، برای خانم های چاق و شکم دار زیاد مناسب نیستند

خانم هایی که اندام خوبی دارند میتوانند به راحتی انواع سرهمی های زنانه را بپوشند و خاص بودن را تجربه کنند.

رامپر تابستانی زنانه

لباس های سرهمی مشکی همراه با کفش مشکی، رژ لب قرمز و اکسسوری های مناسب شامل گردنبند و … استایل شما را بسیار جذاب می کند.

لباس سرهمی دو رنگ و ترکیبی

مدل لباس سرهمی دخترانه

ژورنال 50 مدل سرهمی و بیلرسوت زنانه و دخترانه 99 + نحوه ست کردن

لباس اورال Overall خنک و نخی تابستانه

ژورنال 50 مدل سرهمی و بیلرسوت زنانه و دخترانه 99 + نحوه ست کردن

رامپر تابستانی زنانه 1401

نحوه ست کردن لباس سرهمی برای استایل خیابان

سرهمی مجلسی زنانه ارتشی و سبز رنگ 2022

سرهمی مجلسی زنانه ارتشی و سبز رنگ 2020

لباس سرهمی و Overall حریر زنانه

ژورنال لباس سرهمی زنانه 99 ساده و شیک

ژورنال لباس سرهمی زنانه 1401

مدل بیلرسوت زنانه با دمپای گشاد

لباس سرهمی مجلسی زنانه

مدل رامپر زنانه با رنگ های شاد مجلسی 2020

مدل رامپر زنانه با رنگ های شاد مجلسی 2022

سرهمی گلدار زنانه خانگی

لباس سرهمی با شلوار گشاد

سرهمی مجلسی زنانه با بالاتنه گیپور شیک و جدید

مدل بلرسوت زنانه

سرهمی دخترانه مجلسی شیک

لباس سرهمی اسپرت زنانه

مدلهای ست سرهمی مجلسی شیک

مدل ست سرهمی مجلسی 2022

مدل اورال مجلسی دخترانه

لباس سرهمی حریر زنانه

لباس اورال اسپرت دخترانه

مدل بیلرسوت زنانه با دمپای گشاد

لباس سرهمی زنانه و دخترانه پاییزه 99

لباس سرهمی زنانه و دخترانه پاییزه 1401

مدلخای جدید بیلرسوت جین و طرح لی

سرهمی جین دخترانه مجلسی شیک

رامپر دخترانه 99

لباس سرهمی دو رنگ و ترکیبی نخی

بیلر زنانه برای مهمانی و مجلس

سرهمی مجلسی زنانه با بالاتنه گیپور

شیکترین مدلهای بیلر و اورال دخترانه

سرهمی گل گلی ساحلی زنانه

سرهمی گل گلی ساحلی زنانه

لباس سرهمی زنانه مشکی شیک

—–.

مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک به رنگ کرمی

 

مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک به رنگ کرمی

 

مدل لباس سرهمی اسپرت دخترانه تابستانی با پارچه چهارخونه سفید و صورتی

 

مدل لبا سرهمی اسپرت دخترانه تابستانی با پارچه چهارخونه سفید و صورتی

 

لباس سرهمی اسپرت و شیک دخترانه به رنگ زرد با استین حلقه ای و چین دار

 

لباس سرهمی اسپرت و شیک دخترانه به رنگ زرد با استین حلقه ای و چین دار

 

زیباترین مدل لباس سرهمی دخترانه اسپرت به رنگ آبی روشن

 

زیباترین مدل لباس سرهمی دخترانه اسپرت به رنگ آبی روشن

 

مدل لباس سرهمی اسپرت ساده و شیک به رنگ مشکی

 

مدل لباس سرهمی اسپرت ساده و شیک به رنگ مشکی

 

زیباترین مدل لباس سرهمی اسپرت دخترانه با پارچه سورمه ای و طرحدار و یقه دلبری

 

زیباترین مدل لباس سرهمی اسپرت دخترانه با پارچه سورمه ای و طرحدار و یقه دلبری

 

شیک ترین مدل لباس سرهمی دخترانه مشکی با آستین حریری کوتاه و چین چینی

 

شیک ترین مدل لباس سرعمی دخترانه مشکی با آستین حریری کوتاه و چین چینی

 

مدل لباس سرهمی دخترانه اسپرت و شیک به رنگ مشکی با استین یکطرفه حریری و خال خالی

مدل لباس سرهمی دخترانه اسپرت و شیک به رنگ مشکی با استین یکطرفه حریری و خال خالی

 

مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک دخترانه به رنگ صورتی ملایم

 

مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک دخترانه به رنگ صورتی ملایم

 

خاص ترین مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک زنانه به رنگ یاسی

 

خاص ترین مدل لباس سرهمی اسپرت و شیک زنانه به رنگ یاسی

 

مدل لباس سرهمی اسپرت ساده و شیک با آستین بلند به رنگ آبی روشن

 

مدل لباس سرهمی اسپرت ساده و شیک با آستین بلند به رنگ آبی روشن

لباس سرهمی مجلسی لمه

 

لباس سرهمی مجلسی شیک با لاتنه لمه طلایی و آستین بلند و شلوار سفید

 

لباس سرهمی مجلسی شیک با لاتنه لمه طلایی و آستین بلند و شلوار سفید

 

لباس سرهمی شیک و جذاب با  بالاتنه لمه طلایی و شلوار مشکی و یقه هالتری

 

لباس سرهمی شیک و جذاب با بالاتنه لمه طلایی و شلوار مشکی و یقه هالتری

 

لباس سرهمی شیک و زیبای دخترانه با بالاتنه درخشان طلایی و شلوار کرمی

 

لباس سرهمی شیک و زیبای دخترانه با بالاتنه درخشان طلایی و شلوار کرمی

 

شیک ترین مدل لباس سرهمی زنانه لمه به رنگ رزگلد با یقه هفتی

 

شیک ترین مدل لباس سرهمی زنانه لمه به رنگ رزگلد با یقه هفتی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی جذاب به رنگ سبز تیره با یقه هالتری

 

مدل لباس سرهمی مجلسی جذاب به رنگ سبز تیره با یقه هالتری

 

زیباترین مدل لباس سرهمی لمه به رنگ روشن  استین بلند

 

زیباترین مدل لباس سرهمی لمه به رنگ روشن استین بلند

مدل لباس مجلسی سرهمی جذاب به رنگ سبز تیره با بالاتنه لمه

 

مدل لباس مجلسی سرهمی جذاب به رنگ سبز تیره با بالاتنه لمه

 

لباس سرهمی مجلسی زنانه با پارچه لمه نقره ای و استین حلقه ای

 

لباس سرهمی مجلسی زنانه با پارچه لمه نقره ای و استین حلقه ای

 

زیباترین مدل لباس سرهمی زنانه مجلسی لمه به رنگ طلایی

 

زیباترین مدل لباس سرهمی زنانه مجلسی لمه به رنگ طلایی

لباس سرهمی مجلسی شیک دخترانه

 

لباس سرهمی دخترانه مجلسی با ترکیب رنگ آبی و صورتی روشن و آستین یک طرفه

 

لباس سرهمی دخترانه مجلسی با ترکیب رنگ آبی و صورتی روشن و آستین یک طرفه

 

مدل لباس سر همی مجلسی دخترانه شیک و زیبا به رنگ مشکی با آستین بلند حریری خال خالی

 

مدل لباس سرهمی مجلسیدخترانه شیک و زیبا به رنگ مشکی با آستین بلند حریری خال خالی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه زییا و شکیل به رنگ مشکی با طراحی جالب

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه زییا و شکیل به رنگ مشکی با طراحی جالب

 

مدل لباس سر همی مجلسی دخترانه و زیبا به رنگ بنفش تیره با استین حلقه ای

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه و زیبا به رنگ بنفش نیره با استین حلقه ای

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه شیک و زیبا به رنگ مشکی با آستین حریری و خاص

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه شیک و زیبا به رنگ مشکی با آستین حریری و خاص

 

شیک ترین مدل لباس سر همی دخترانه مجلسی بالاتنه گیپوری سفید و مشکی و شلوار مشکی

 

شیک ترین مدل لباس سرهمی دخترانه مجلسی بالاتنه گیپوری سفید و مشکی و شلوار مشکی

 

مدل لباس مجلسی سرهمی دخترانه با یقه سه سانتی استین و کوتاه به رنگ بنفش

 

مدل لباس مجلسی سرهمی دخترانه با یقه سه سانتی استین و کوتاه به رنگ بنفش

خاص ترین مدل لباس سر همی مجلسی خترانه با یقه جذاب و بندی به رنگ سفید و مشکی

 

خاص ترین مدل لباس یرهمی مجلسی خترانه با یقه جذاب و بندی به رنگ سفید و مشکی

 

مدل لباس مجلسی سرهمی دخترانه مشکی با یقه خشتی و آستین بلند حریری خال خالی

 

مدل لباس مجلسی سرهمی دخترانه مشکی با یقه خشتی و آستین بلند حریری خال خالی

 

مدل لباس سر همی دخترانه مجلسی با اسیتن چین دار جذاب به رنگ قرمز

 

مدل لباس سرهمی دخترانه مجلسی با اسیتن چین دار جذاب به رنگ قرمز

 

خاص ترین لباس سرهمی مجلسی دخترانه به رنگ مشکی با طراحی زیبا برای استین و قسمت دامنی برای پشت لباس

 

خاص ترین لباس سرهمی مجلسی دخترانه به رنگ مشکی با طراحی زیبا برای استین و قسمت دامنی برای پشت لباس

 

مدل لباس  سر همی مجلسی دخترانه با بلاتنه گیپوری و آستین بلند به رنگ مشکی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه با بلاتنه گیپوری و آستین بلند به رنگ مشکی

 

شیک ترین مدل لباس سرهمی دخترانه با طراحی خاص به رنگ نارنجی و کمربند طلایی

 

شیک ترین مدل لبسا سرهمی دخترانه با طراحیخاص به رنگ نارنجی و کمربند طلایی

 

مدل لباس سر همی دخترانه مجلسی به رنگ سفید با طراحی جذاب مناسب برای عقد و نامزدی

 

مدل لباس سرهمی دخترانه مجلسی به رنگ سفید با طراحی جذاب مناسب برای عقد و نامزدی

 

زیباترین مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه به رنگ مجلسی با یقه دلبری چین دار

 

زیباترین مدل لباس سرهمی مجلسی دخترانه به رنگ مجلسی با یفه دلبری چین دار

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه

 

مدل لباس سر همی مجلسی زنانه شیک و زیبا با آستین بلند به رنگ یاسی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه شیک و زیبا با آستین بلند به رنگ یاسی

 

مدل لباس سرهمی زنانه زیبا و شیک با آستین سه ربع با پارچه سورمه ای طرح دار

مدل لباس سرهمی زنانه زیبا و شیک با آستین سه ربع با پارچه سورمه ای طرح دار

 

مدل لباس سر همی مجلسی زنانه با طراحی ساده و زیبا به رنگ مشکی با لاتنه حریری و خال خالی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه با طراحی ساده و زیبا به رنگ مشکی با لاتنه حریری و خال خالی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه با لاتنه گیپیوری مشکی و طلایی و یقه دلبری

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه با لاتنه گیپیوری مشکی و طلایی و یقه دلبری

 

ساده ترین مدل لباس سر همی زنانه با پارچه حریری و سبک به رنگ سورمه ای

 

ساده ترین مدل لباس سرهمی زنانه با پارچه حریری و سبک به رنگ سورمه ای

 

مدل لباس سرهمی مجلسی ساده و شیک به رنگ مشکی با استین بلند حریری

 

مدل لباس سرهمی مجلسی ساده و شیک به رنگ مشکی با استین بلند حریری

 

زیباترین مدل لباس سر همی مجلسی زنانه با بالاتنه سفید ابریشمی براق و شلوار مشکی

 

زیباترین مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه با بالاتنه سفید ابریشمی براق و شلوار مشکی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه به رنگ سفید با یقه دلبری مناسب برای مراسم عقد و نامزدی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه به رنگ سفید با یقه دلبری مناسب برای مراسم عقد و نامزدی

 

شیکترین مدل لباس سر همی زنانه مجلسی به رنگ صورتی تیره با استین حلقه ای و یقه هفتی

 

شیکترین مدل لباس سرهمی زنانه مجلسی به رنگ صورتی تیره با استین حلقه ای و یقه هفتی

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه به رنگ سورمه ای با بالاتنه گیپور و استین بلند و چین دار

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه به رنگ سورمه ای با بالاتنه گیپور و استین بلند و چین دار

 

مدل لباس سر همی مجلسی زنانه به رنگ مشکی با استین حلقه ای یکطرفه

 

مدل لباس سرهمی مجلسی زنانه به رنگ مشکی با استین حلقه ای یکطرفه

 

مدل لباس مجلسی یرهمی زنانه با بالاتنه خالخالی و آستین بلند و شلوار مشکی

—–.

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400

💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400

لباس های سرهمی که میخواهیم برای شما نشان دهیم از مدل ها و رنگ های جدید تابستونی جذاب هستند که هم ساده و هم طرحدار در مدل های مختلف وجود دارد این لباس ها را میتوانید در مجالس مهمانی و…بپوشید.

برای کسانی که به دنبال لباس های راحت و متفاوت هستند ، مدل سرهمی گزینه خوبی است این مدل لباس مدل های مختلفی برای سلیقه های مختلف دارد.

مدل سرهمی های زنانه به چه شکل هستد؟

 • سرهمی مجلسی: این مدل سرهمی با پارچه هایی مانند کرپ و لمه دوخته می شود که مناسب خانم های قد بلند و زیبا است.
  سرهمی خانگی: سرهمی های خانگی اغلب از پارچه های نخی خنک دوخته می شوند و نسبت به مدل های مجلسی گشاد و راحت تر می باشند.

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400

 • سرهمی تابستانی: این سرهمی ها از جنس خنک و اغلب بدون آستین یا با آستین کوتاه ساخته شده اند. پارچه های راه راه گل و نخی برای دوخت این مدل ها مناسب است.
 • سرهمی زمستانی: برای زمستان ، بیشتر مدل ها از پارچه های کتانی و جین دوخته می شوند ، که باید با یک بلوز بافت دار ست شوند.اگر به دنبال استایلی ساده اما خاص و شیک هستید ، مدل کتانی و پارچه ای گزینه مناسبی برای شماست. ست این مدل لباس با مدل کتانی بسیار شیک باعث جذابیت بیشتر استایل شما خواهد شد.

اگر می خواهید یک مدل سرهمی اسپرت داشته باشید و از هنر خیاطی سررشته دارید بیشتر مدل های اسپرت دو بندی هستند و دارای جیب می باشند همانند تصاویر زیر”

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400

مدل سرهمی شیک زنانه

برای فصل تابستان که هوا گرم است ، پوشیدن لباس خنک و راحت باعث آرامش ما می شود. مدل سرمه پنبه ای با مدل صندل شلخته یا ضد لغزش احساس راحتی را ایجاد کرده و از تعریق شما جلوگیری می کند.

اگر می خواهید از خانه بیرون بروید ، نیازی به تعویض لباس نیست ، فقط یک شال بالای سر خود بپوشید.

مدل سرهمی زنانه و دخترانه مجلسی 🌺

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

44 مدل جدید سرهمی زنانه شیک 1400💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

💎 سرهمی مجلسی شیک زنانه 💎

مدل جدید سرهمی

بیشتر بخوانید: خوشتیپ بودن با استایل زمستانه برای خانم ها

مدل جدید سرهمی

مدل سرهمی زنانه و دخترانه اسپرت / نخی شیک 

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی

مدل جدید سرهمی💎 سرهمی راحتی زنانه 💎

مدل جدید سرهمی

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

مدل جدید سرهمی🌺 سرهمی زنانه نخی 🌺

 

حتما ببینید

مدل لباس ساحلی

130+ مدل لباس ساحلی شیک [1400 جدید]

همانطور که می دانید آیتم های خنک و آزاد در فصل تابستان گزینه ایده آلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *