اشعار مولانا در مورد خدا

اشعار مولانا در مورد خدا با معنی و کوتاه [100+ شعر]

اشعار مولانا در مورد خدا

شعر مولانا در مورد خدا

اشعار مولانا در مورد خدا با معنی

شعر مولانا در مورد خدا با معنی

شعر در مورد خدا از مولانا

شعر از مولانا در مورد خدا

معنی شعر اندر دل من درون و بیرون همه اوست

تک بیتی های مولانا در مورد خدا

اشعار عارفانه مولانا در مورد خدا

شعری از مولانا در مورد خدا

 • شعر مولانا درباره خدا
 • اشعار مولانا درباره خدا
 • شعر های مولانا در مورد خدا
 • تک بیتی مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا در وصف خدا
 • دوبیتی مولانا در مورد خدا
 • شعر زیبا مولانا در مورد خدا
 • شعر مولوی در مورد خدا
 • دوبیتی درباره خدا از مولانا
 • اشعار مولانا در وصف خدا
 • شعر عرفانی مولانا در مورد خدا
 • شعرهای مولانا درباره خدا
 • شعر در وصف خدا از مولانا
 • شعر کوتاه از مولانا در مورد خدا
 • متن زیبا از مولانا در مورد خدا
 • شعر درباره خدا از مولانا
 • سخنان مولانا در مورد خدا
 • مولانا در مورد خدا
 • شعرهای مولانا در مورد خدا
 • اشعار عرفانی مولانا در مورد خدا
 • شعر کوتاه مولانا در مورد خدا
 • شعر کوتاه در مورد خدا از مولانا
 • ابیات مولانا در مورد خدا
 • جملات مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا درمورد خدا
 • مولانا درباره خدا
 • متن مولانا در مورد خدا
 • یک بیت شعر در مورد خدا از مولانا
 • اشعار مولانا در مورد دنیا
 • شعر کوتاه از مولانا
 • شعر زیبا از مولانا در مورد خدا
 • شعر در مورد خدا مولانا
 • اشعار مولوی در مورد خدا
 • شعر زیبای مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا برای خدا
 • شعر درباره خدا
 • مولانا و خدا
 • شعر از خدا مولانا
 • اشعار کوتاه مولانا در مورد خدا
 • دوبیتی مولانا درباره خدا
 • تفسیر شعر اندر دل من درون و بیرون همه اوست
 • تفسیر شعر ای خدا این وصل را هجران مکن
 • اشعار زیبای مولانا در مورد خدا
 • مولانا در وصف خدا
 • شعر مولانا خدا
 • شعر های مولانا درباره خدا
 • غزل مولانا در مورد خدا
 • اشعار شمس تبریزی در مورد خدا
 • اندر دل من درون و بیرون همه اوست معنی
 • شعر خدا مولانا
 • شعر مولانا در مورد خدا کوتاه
 • خدا مولانا
 • شعر زیبا درباره خدا از مولانا
 • شعر مولانا در مورد خداوند
 • یک شعر از مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا در مورد قدرت خدا
 • خدا و مولانا
 • شعری در مورد خدا از مولانا
 • شعر در مورد خداوند از مولانا
 • شعر های مولوی در مورد خدا
 • شعر درباره ی خدا از مولانا
 • ناب ترین اشعار مولانا در مورد خدا
 • یک بیت شعر از مولانا در مورد خدا
 • شعر عارفانه مولانا درباره خدا
 • شعر کوتاه درباره خدا از مولانا
 • اشعار مولانا
 • شعر مولا در مورد خدا
 • تک بیت مولانا درباره خدا
 • شعر مولانا درباره ی خدا
 • اشعار مولانا در مورد خدا کوتاه
 • اشعار مولانا خدا
 • اشعار مولانا درمورد خدا
 • شعری زیبا از مولانا در وصف خدا
 • تک بیتی در مورد خدا
 • معنی شعر ای خدا این وصل را هجران مکن
 • شعرمولانا درباره خدا
 • شعر های مولانا برای خدا
 • ای وصل تو، اصل شادمانی هیچ نندیشم بجز دلخواه تو
 • شعر شمس تبریزی درباره خدا
 • شعر مولانا در مورد زندگی
 • پروفایل مولانا در مورد خدا
 • شعر شمس در مورد خدا
 • اشعار عرفانی در مورد خدا
 • شعر زیبا و کوتاه از مولانا
 • اشعار خدا
 • شعر از مولوی در مورد خدا
 • مولانا خدا
 • شعر در وصف خداوند مولانا
 • متن مولانا درباره خدا
 • شعرهای مولوی در مورد خدا
 • شعر راجب خدا از مولانا
 • شعر مولانا راجب خدا
 • متن زیبا در مورد خدا از مولانا
 • شعر برای خدا از مولانا
 • در وصف خدا مولانا
 • شعر زیبا در مورد خدا از مولانا
 • شعر خدا از مولانا
 • دوبیتی های مولانا درباره خدا
 • خدا در شعر مولانا
 • شعر مولانا از خدا
 • شعر مولوی درباره خدا
 • اشعار مولانا راجب خدا
 • اشعار مولانا برای خدا
 • شعری از مولانا در وصف خدا
 • شعری از مولوی در مورد خدا
 • شعر از مولانا درباره خدا
 • شعری از مولانا درباره خدا
 • غزلیات مولانا در مورد خدا
 • شعر معروف مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا در باره خدا
 • اشعار ناب مولانا در مورد خدا
 • جمله مولانا درباره خدا
 • اشعار مولانا در مورد خداوند
 • خدا در اشعار مولانا
 • شعر های زیبای مولانا درباره خدا
 • شعر های مولانا با معنی
 • بیتی از مولانا درباره خدا
 • شعر مولوي در مورد خدا
 • شعری در وصف خدا از مولانا
 • شعر کوتاه از مولانا درباره خدا
 • شعری درباره خدا از مولانا
 • بیت مولانا در مورد خدا
 • شعری زیبا از مولانا درباره خدا
 • شعر کوتاه از مولوی در مورد خدا
 • خدا شعر مولانا
 • بهترین اشعار مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا راجع به خدا
 • شعر درباره خدا مولانا
 • شعر مولانا در مورد خدا برای پروفایل
 • بیت شعر مولانا در مورد خدا
 • شعر های مولانا در وصف خدا
 • شعر مولانا کوتاه در مورد خدا
 • شعر مولانا
 • تعریف خدا از زبان مولانا
 • مولانا شعر خدا
 • متن از مولانا برای خدا
 • شعر زیبا از مولانا درباره خدا
 • شعر کوتاه مولانا درباره خدا
 • شعرهای مولانا در وصف خدا
 • شعر دوبیتی مولانا در مورد خدا
 • اشعاری از مولانا در وصف خدا
 • اشعار مولانا در مورد زندگی
 • بهترین شعر مولانا در وصف خدا
 • اشعار عاشقانه مولانا در مورد خدا
 • شعر زیبا در وصف خدا از مولانا
 • پروفایل شعر مولانا در مورد خدا
 • شعر مولانا درباره خدا کوتاه
 • شعر مولانا در رابطه با خدا
 • وصف خدا از زبان مولانا
 • معنی اندر دل من درون و بیرون همه اوست
 • شعر در مورد خدا
 • شعر حافظ در مورد خدا با معنی
 • تک بیت های مولانا درباره خدا
 • شعر کوتاه مولانا
 • اشعار زیبای مولانا در وصف خدا
 • اشعار عارفانه مولانا
 • شعر مولانا در مورد عشق به خدا
 • اشعار مولانا شعر در مورد خدا
 • شعر راجع به خدا از مولانا
 • یک بیت شعر از مولانا درباره خدا
 • شعرهای مولانا با معنی
 • شعر خدا و مولانا
 • زیبا ترین شعر مولانا در مورد خدا
 • بیت شعر از مولانا درباره خدا
 • شعر کوتا از مولانا
 • مولانا شعر
 • شعرهای بامعنی مولانا
 • پروفایل اشعار مولانا در مورد خدا
 • بیت از مولانا در مورد خدا
 • نظر مولانا در مورد خدا
 • دوبیتی درباره خدا
 • ناب ترین اشعار مولانا
 • شعر مولانا در مورد بزرگی خدا
 • شعر دوبیتی مولانا درباره خدا
 • اشعار در مورد خدا
 • شعر در وصف خدا از حافظ
 • شعر های مولانا
 • شعر در وصف خدا مولانا
 • شعر مولانا درباره خداوند
 • شعر زیبای مولانا درباره خدا
 • بهترین شعر های مولانا درباره خدا
 • شعر مولانا در مورد حق
 • شعر زیبا از مولانا
 • شعرهای مولانا
 • شعر مولانا همراه با معنی
 • شعر برای خداوند از مولانا
 • معنی شعر در من بدمی من زنده شوم
 • اشعار مولانا در باره خدا
 • شعر با معنی از مولانا
 • شعر هجرت مولانا
 • شعر عاشقانه مولانا در وصف خدا
 • یک بیت از مولانا درباره خدا
 • شعر عرفانی در مورد خدا
 • شعر در وصف خداوند
 • دو بیتی مولانا در مورد خدا
 • وصف خدا مولانا
 • جملات مولانا درباره خدا
 • شعر های کوتاه مولانا درباره خدا
 • شعردرباره خدا
 • شعرکوتاه از مولانا
 • معنی شعر به خدا کز غم عشقت نگریزم
 • معنی شعر در هوایت بی قرارم روز و شب
 • شعر کوتاه در مورد خدا
 • اشعار کوتاه مولانا
 • اشعار زیبای مولانا
 • مولانا
 • اشعار با معنی مولانا
 • شعر مولانا شعر خدا
 • معنی شعر من و تو مولوی
 • استوری شعر مولانا در مورد خدا
 • اشعار کوتاه مولانا درباره خدا
 • خداوند مولانا
 • عکس شعر مولانا در مورد خدا
 • شعر ستایش خدا از مولانا
 • ما ز بالاییم و بالا میرویم معنی
 • شعر مولانا در مورد آرامش
 • شعر شکر خدا از مولانا
 • شعر در مورد خدا کوتاه
 • شعر حافظ در مورد خدا
 • تک بیت مولانا
 • معنی حیلت رها کن عاشقا
 • دو بیتی مولانا
 • شعر عشق به خدا
 • شعر زیبای مولانا
 • مولانا شعر عرفانی
 • جملات مولانا
 • اشعار عرفانی مولانا
 • اشعار مولوی درباره خدا
 • خدا اشعار عارفانه مولانا
 • معنی اشعار مولانا
 • معروف ترین شعر مولانا در مورد خدا
 • مولانا وخدا
 • شعر زیبا مولانا
 • معنی شعر ای وصل تو اصل شادمانی
 • تک بیتی خدا
 • معنی هیچ نندیشم بجز دلخواه تو
 • دو بیتی در مورد خدا
 • شعر تک بیتی در مورد خدا

اشعار مولانا در مورد خدا

 

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

 

بی‌عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق

 

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا…

 

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت

از خزینه قدرت تو کی گریخت

 

گر در آید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

 

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

 

از عدم‌ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

 

خاصه هر شب جمله افکار و عقول

نیست گردد غرق در بحر نغول

 

اشعار مولانا درباره خدا ، شعر و ترانه
شعرهای مولانا

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر روز مادر [+۱۰۰۰ شعر دلربا]

آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو

داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات

 

آن زمانی که درآییم به بستان من و تو

اختران فلک آیند به نظّاره ما

مه خود را بنماییم بدیشان من و تو

 

من و تو، بی من‌ و‌ تو، جمع شویم از سر ذوق

خوش و فارغ، ز خرافات پریشان، من و تو

طوطیان فلکی جمله شکر خوار شوند
خرید دستبند سنگ و طلا از زرطلاگلد

زیبایی خانه شما با لامپ ادیسونی

در مقامی که بخندیم بدان سان، من و تو

این عجب تر که من و تو به یکی کنج این جا

هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو!

 

به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر

در بهشت ابدی و شکرستان من و تو

در این سرما و باران یار خوشتر

 

در این سرما و باران یار خوشتر

نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری

 

لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم

که مانندش نزاید کس ز مادر

 

در این برف آن لبان او ببوسیم

که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم

 

مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید

دل از جا می‌رود الله اکبر

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر عاشقانه کوتاه برای همسر [ +۵۰۰ شعر دیوانه کننده]

اشعار مولانا درباره زندگی ، اشعار مولانا
شعرهای مولانا

 

از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا

هر جا که روی ما را با خویش ببر جانا

 

چون در دل ما آیی تو دامن خود برکش

تا جامه نیالایی از خون جگر جانا

 

ای ماه برآ آخر بر کوری مه رویان

ابری سیه اندرکش در روی قمر جانا

 

زان روز که زادی تو ای لب شکر از مادر

آوه که چه کاسد شد بازار شکر جانا

 

گفتی که سلام علیک بگرفت همه عالم

دل سجده درافتاده جان بسته کمر جانا

 

چون شمع بدم سوزان هر شب به سحر کشته

امروز بنشناسم شب را ز سحر جانا

 

شمس الحق تبریزی شاهنشه خون ریزی

ای بحر کمربسته پیش تو گهر جانا

 

اشعار مولانا درباره خدا ، شعر و ترانه
اشعار مولانا درباره خدا

 

ای ز مقدارت هزاران فخر بی‌مقدار را

داد گلزار جمالت جان شیرین خار را

 

ای ملوکان جهان روح بر درگاه تو

در سجودافتادگان و منتظر مر بار را

 

عقل از عقلی رود هم روح روحی گم کند

چونک طنبوری ز عشقت برنوازد تار را

 

گر ز آب لطف تو نم یافتی گلزارها

کس ندیدی خالی از گل سال‌ها گلزار را

 

محو می‌گردد دلم در پرتو دلدار من

می‌نتانم فرق کردن از دلم دلدار را

 

دایما فخرست جان را از هوای او چنان

کو ز مستی می‌نداند فخر را و عار را

 

هست غاری جان رهبانان عشقت معتکف

کرده رهبان مبارک پر ز نور این غار را

 

گر شود عالم چو قیر از غصه هجران تو

نخوتی دارد که اندرننگرد مر قار را

 

چون عصای موسی بود آن وصل اکنون مار شد

ای وصال موسی وش اندرربا این مار را

 

ای خداوند شمس دین از آتش هجران تو

رشک نور باقی‌ست صد آفرین این نار را

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر عاشقانه برای عشقم [+۱۰۰۰ شعر دلربا]

—————.

شعر درباره خدا در آثار اغلب شاعران پارسی زبان و ایرانی به چشم می خورد و شاعران در گذشته دیوان خود را با ابیاتی در مورد خدا شروع می کردند.

اشعار مولانا درباره خدا از انواع شعرهای دلنشین و پرمحتوی هستند و اگر شما به خواندن اشعار زیبا که در مورد خدا سروده شده اند علاقه مند هستید بهتر است از مطالعه این اشعار غافل نشوید.

اشعار مولانا درباره خدا در انواع مضامین پرمحتوی و دلنشین سروده شده اند و شما می توانید این اشعار زیبا را در زمان اوقات فراغت خود مطالعه کنید و از محتوای این اشعار نهایت لذت را ببرید.

اشعار زیبا مولانا در مورد خدا

اشعار مولانا درباره خدا با مضامین پرمحتوی و دلنشین

اشعاری که در مورد خدا سروده می شوند می توانند به شما احساس آرامش زیادی بدهند. در مطالب قبلی شعر زیبا در مورد خدا را مطالعه کردید در ادامه این مطلب قصد داریم تا اشعار مولانا درباره خدا در اختیار شما همراهان عزیز و گرامی قرار دهیم.

اشعار زیبا و دلنشین مولانا در مورد خدا

اشعار مولانا درباره خدا با مضامین عرفانی 

آن دم که نشینیم در ایوان من و تو

به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو

داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات

آن زمانی که درآییم به بستان من و تو

اختران فلک آیند به نظّاره ما

مه خود را بنماییم بدیشان من و تو

من و تو، بی من‌ و‌ تو، جمع شویم از سر ذوق

خوش و فارغ، ز خرافات پریشان، من و تو

طوطیان فلکی جمله شکر خوار شوند

در مقامی که بخندیم بدان سان، من و تو

این عجب تر که من و تو به یکی کنج این جا

هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو!

به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر

در بهشت ابدی و شکرستان من و تو

در این سرما و باران یار خوشتر
در این سرما و باران یار خوشتر

نگار اندر کنار و عشق در سر

نگار اندر کنار و چون نگاری

لطیف و خوب و چست و تازه و تر

در این سرما به کوی او گریزیم

که مانندش نزاید کس ز مادر

در این برف آن لبان او ببوسیم

که دل را تازه دارد برف و شکر

مرا طاقت نماند از دست رفتم

مرا بردند و آوردند دیگر

خیال او چو ناگه در دل آید

دل از جا می‌رود الله اکبر

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: شعر های کوتاه پر مفهوم [ داغون کننده]

شعرهای زیبا مولانا درباره خدا

اشعار مولانا درباره خدا با مضامین پرمحتوی

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

بی‌عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا…

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت

از خزینه قدرت تو کی گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

از عدم‌ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

خاصه هر شب جمله افکار و عقول

نیست گردد غرق در بحر نغول

اشعار زیبا و دلنشین مولانا درباره مولانا

اشعار زیبا و پرمحتوی مولانا در مورد خدا

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم

روز و شب را کی گذارم روز و شب؟!

جان و دل می خواستی از عاشقان

جان و دل را می سپارم روز و شب

تا نیابم آنچه در مغز منست

یک زمانی سر نخارم روز و شب

تا که عشقت مطربی آغاز کرد

گاه چنگم، گاه تارم روز و شب

ای مهار عاشقان در دست تو

در میان این قطارم روز و شب

زآن شبی که وعده دادی روز وصل

روز و شب را می شمارم روز و شب

بس که کشت مهر جانم تشنه است

ز ابر دیده اشکبارم روز و شب

 

شعر مولانا در مورد خدا

اندر دل من، درون و بیرون همه او است
اندر تن من، جان و رگ و خون همه اوست

اینجای چگونه کفر و ایمان گنجد؟!
بی‌چون باشد وجود من، چون همه اوست

اشعار مولانا درباره خدا

————–.

تک بیتی مولانا در وصف خدا
عمر که بی‌عشق رفت هیچ حسابش مگیر
آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر

 

تک بیتی مولانا درباره خدا
دنیا چو شب و تو آفتابی
خلقان همه صورت و تو جانی!

تک بیتی های مولانا در مورد خدا – اشعار مولانا در مورد خدا – تک بیتی های حافظ – اشعار عارفانه مولانا

اشعار مولانا در مورد خدا
در من بدمی من زنده شوم
یک جان چه بود، صد جان منی …

 

تک بیتی مولانا در باب خدا
اندر دل من، درون و بیرون همه او است
اندر تن من، جان و رگ و خون همه اوست

 

تک بیتی مولانا برای خدا
ای وصل تو، اصل شادمانی
هیچ نندیشم بجز دلخواه تو

 

تک بیتی در مورد خدا از مولانا
دویی از خودبرون کردم، یکی دیدم دو عالم را
یکی جویم، یکی گویم، یکی دانم، یکی خوانم‌

 

تک بیتی مولوی درباره خدا
ای خدا این وصل را هجران مکن
سرخوشان عشق را نالان مکن

 

به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم
وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم

اشعار مولانا درباره خدا با مفاهیم بسیار زیبا و عرفانی

تک بیتی مولانا در مورد خدا
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

شعر عارفانه ناب | اشعار کوتاه و زیبای عارفانه درباره خداوند

شعر مولوی در وصف خدا
بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

45 درصد تخفیف آخر فصل گراد رو از دست ندین

تخفیف بگیر
اشعار مولانا درباره خدا

تک بیتی زیبا از مولانا درباره خدا
ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما ز دریاییم و دریا می رویم

تک بیتی مولانا در مورد عرفان، عشق، جدایی، خدا و نفس

تک بیتی مولوی برای خدا
ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

دوبیتی درباره خدا از مولانا

تک بیتی مولانا در مورد خدا برای بیو
مـــرده بدم زنده شدم ، گـریه بـدم خنــده شدم

دولت عشـق آمــد و مـــن دولت پـاینــــده شدم

 

تک بیتی ناب از مولانا در وصف خدا
زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا

چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا

 

شعر تک بیتی مولانا برای خدا
قدحی دارم بر کف به خدا تا تو نیایی

هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم

 

تک بیتی درباره خدا از مولانا
عالم این خاک و هوا گوهر کفر است وفنا

در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم

 

تک بیتی مولوی در باب خدا
هر طرفی که بشنوی ناله عاشقانه‌ای

قصه ماست آن همه حق خدا که همچنین

تک بیتی مولانا برای خدا | ناب ترین اشعار مولانا در مورد خدا

حتما ببینید

سخنان بزرگان درباره خدا

سخنان بزرگان در مورد خدا (150+ متن محشر)

زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است. هانس کریستین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *